بی خبری از سرنوشت دختر هنرمند بازداشت شده‌ی کورد

0
1299

مرڤایتی: یک دختر هنرمند کورد اهل شهرستان بوکان، که توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران بازداشت شده است، همچنان خبری از سرنوشت وی در دست نیست.

نشمیل سهرابی، از هنرمندان نقاش اهل شهرستان بوکان، که روز ٢ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات رژیم در بوکان بازداشت گردید، پس از ٤ روز بازداشت همچنان سرنوشت وی نامعلوم می‌باشد.

نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران، این هنرمند کورد را به اتهام “تبلیغ در راستای بزگداشت ٢ بهمن سالروز تاسیس جمهوری کوردستان” بازداشت کرده‌اند.

نشمیل سهرابی در ساعات اولیه صبح روز شنبه در منزل پدریش توسط نیروهای وزارت اطلاعات رژیم ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته بود.

به گفته‌ی یکی از نزدیکان خانواده‌ی سهرابی، نیروهای اطلاعات رژیم بدون ارائە هیچ گونە برگە قانونی و قضایی وارد خانەی خانوادە سهرابی شدە و خانە را بازرسی و بە خانوادە وی بی احترامی کردە بودند.