قطع نخاع یک زندانی در زندان تبریزبه دلیل خشونت مسئول زندان

0
733

مروفایتی: محمد حسین امیریان زندانی بند ۱۲(مالی) زندان تبریز که به یک بیماری حاد دچار شده بود و توسط هم بندیانش به بهداری زندان منتقل شد. بدلیل نبودن امکانات زندانیان وی را با فرغون به بهداری منتقل کردند.

یکی از مسئولین بهداری بنام پیامی که مردی ۳۲ ساله است پس از توهین و درگیری لفظی با زندانیانی که بیمار را به بهداری برده بودند٫بیمار بدحال را با ضربه پا از فرغون به پایین پرتاب کرد.این عمل باعث قطع نخاع زندانی گردید.

هم اکنون محمد حسین امیریان در بند ۱۲ زندان تبریز از هر دو پا فلج شده است.

بر اساس این گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام ، هر گاه زندانیان به رفتارهای ضدانسانی و شکنجه ها اعتراض می کنند بایستی منتظر تنبیهات و شکنجه های بعدی باشند.

به گفته منابع مطلع زندانیانی که وارد زندان می شوند در بدو ورود و بطور خاص در قرنطینه زندان با رفتارهای خشن و ضد انسانی روبرو می شوند