بیش از دو هفته بی خبری از صابر نادری شهروند بازداشت شده در قروه

0
1059

مروفایتی: صابر نادری آذرماه سال 1395 شمسی در شهر قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. خانواده این شهروند همچنان از محل بازداشت و سرنوشت وی بی اطلاع بوده و پیگیری آنان تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە ۹۵، نیروهای امنیتی شهر قروە با یورش بە منزل مادری مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە کردستان، او را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده نادری با بیان اینکه پیگیری های اعضای خانوادە تاکنون بە نتیجەای منجر نشدە، به گزارشگر هرانا گفته است: “طی روزهای گذشتە از طرف افراد ناشناسی تحت عنوان نهادهای امنیتی با همسر ایشان تماس گرفتە شدە و درخواست رمز عبور تلفن همراە صابر را نمودەاند. این افراد در مقابل اظهار بی اطلاعی خانوادە و همسر ایشان از رمز عبور، اقدام بە تهدید آنان کردەاند.”

این منبع مطلع همچنین افزوده است: “از سوی دیگر با توجە بە ضبط کارت های بانکی اعضای خانوادە، آنها امکان دسترسی بە سپردەهای بانکی خویش را نداشتە و برای تأمین مایحتاج روزانە با دشواری مضاعف روبه رو شده اند”

نیروهای امنیتی ابتدا تمامی اطراف خانە را بە محاصرە در آوردە و سپس حدود ٢٠ نیروهای امنیتی بە طور همزمان بعد از باز شدن درب منزل بە داخل خانە یورش بردە و تمامی اسباب و اثاثیە منزل مادری وی را بە هم ریختە و مورد بازرسی قرار دادند.

این نیروها بر خلاف قوانین موجود، بدون همراە داشتن نیروی زن بە بازرسی بدنی زنان خانوادە و وسایل شخصی آنان نیز پرداختە و در مقابل اعتراضات اعضای خانوادە با تهدید اسحلە آنان را وادار بە سکوت کردند.

نیروهای امنیتی پس از تفتیش و تفحص یک ساعتە، در نهایت دو لپتاب داخل خانە و لپتاب همسر آقای نادری، تلفن همراە تمامی اعضای خانوادە و تعدادی کتاب و جزوە را توقیف و با خود بردند.

همزمان با این اقدام، تعدادی از نیروهای امنیتی نیز بە شرکت شهیر نرم افزار پویا واقع در ابتدای خیابان شریعتی، طبقە دوم ساختمان سینا یورش بردە و بە بازجویی تمامی همکاران مهندس نادری، بازرسی محل و کامپیوترها پرداختند.”