آتش سوزی جنگلهای کردستان بە چ منظوری

0
639
آیت مرادی
آیت مرادی

نگارندە: آیت مرادی

قبل از هر چیز باید بە مسئلە جغرافیایی اشارە بکنم کە چرا کشورهای ایران، ترکیە، عراق و سوریە همیشە با یک دیدگاە امنیتی بە مسئلە کردستان نگاە  کردند و با بە دست آوردن حقوق کردها مخالفند مسئلە خوغرافیای کوردستان چرا برای این کشورها مهم است.

سیاست ضربە زدن این کشورها بە منابع طبیعی کردستان در راستای چە هدفی است

کردستان از لحاظ منابع طبیعی، نفت، آب و معدن یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.  یک استاد دانشگاە اسرائیلی در یک مطلبی بە مسئلە کردستان اشارە می کند و می گوید: اگە ما اسرائیلی ها بە جای کردستان بودیم حالا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان می شدیم.  اگر چە کردستان از لحاظ  سیاسی بین چند کشور ایران، ترکیە، عراق و سوریە تقسیم شدە  و این کشورها برای معادلات سیاسی خود از این منابع طبیعی سوء استفادە می کنند، اما بیشتر منابع زیر زمینی کردستان بە خاطر مسائل استراتژیک جغرافیایی هنوز کشف نشدە است.

تقسیم بندی منابع طبیعی کردستان در چند بخش گستردە.

کردستان از لحاظ وسعت خاک در ردی ١٩٨ کشور جهان قرار دارد ولی بە خاطر منافع کشورهای اروپای با ایران، ترکیە، عراق و سوریە کردستان کشور بدون دولت است.

نفت: کردستان در بخش عراق و ایران یکی بزرگترین چالهای نفتی در آن واقع شدە کە کرکوک و نفت شاە  کرمانشاە ٢ مرکز مهم نفتی کردستان هستند، شهر بطلیس در کردستان ترکیە  و شهرحسکە در کردستان سوریە دو بخش دیگر نفت خیز کردستان هستند.

آب شیرین: کردستان بە خاطر ارتفاعات آب و هوایی و کوهای بلند در سطحی قرار گرفتە کە سرچشمەهای آب شیرین را در خود جا دادە کە امروزە  کشورهای همسایە برای مسائل سیاسی بین دو کشور از آب بە عنوان یک جریان سیاسی یا ژئپلوتیک سیاسی استفادە می کنند.

معدن طلا و فلزات بخش دیگری از منابع طبیعی کردستان است.

جنگلهای کردستان:  کردستان بخاطر طبیعت کوهستانی، بزرگترین جنگل دارد اما بیشتر وسعت این جنگلها در کردستان ایران است کە ٣٢ درصد آن را تشکیل می دهد.

حالا بە این مسئلە اشارە می کنم کە چرا در چند سال اخیر عاملان حکومت مرکزی ایران جنگل های کردستان را آتش می زدند و هموار این راه را ادامە می دهند این کە مسئلە بعد سیاسی دارد کە بە آن می پردازیم.

در طول تاریخ کردها برای آزادی و حقوق مدنی خودشون همیشە سعی کردن از راە مذاکرە و بدون خشونت با حکومت مرکزی کنار بیایند و این مسئلە را از راە  صلح بە دست بیارند ، ولی متاسفانە حکومتهای مرکزی دیکتاتور، جواب این صلح را با خشونت دادند و هیچ وقت خواستار مسئلە صلح نبودند، بە همین دلیل کردها هم مجبور بودند از خود دفاع کنند و در راستای حقوق سیاسی و ملی خود بیشترین قربانی بدهند.

حالا بە خاطر طبیعت بودن کوهستانی کردستان، کردها با شناختی کە از فرهنگ خود و طبیعت کردستان داشتند کوهای کردستان را بهترین گزینە برای مبارزە علیە حکومت مرکزی می دانستند و از این راه تلاش کردن برای ضربە زدن بە نیروهای حکومت مرکزی در کردستان از کوهای کردستان استفادە کنند کە این گزینە مبارزە برای نیروهای حکومت مرکزی و سرکوب کردن جنبش کردها بسیار دشوار بود.

حالا نیروهای حکومت مرکزی ایران برای نابود کردن جنگلهای کردستان کە ٣٢ درصد آن را تشکیل می دهد تلاش می کند جنگلهای کردستان را از بین ببرند  کە متاسفانە  ضربە جدی را بە طبیعت کردستان وارد کردند کە هموارە جنبش مدنی کردها هم در داخل بدون همکاری هیچ جریانی  تلاش کردند این آتش را مهار کنند کە متاسفانە بدون امکانات امداد رسانی کە در دست آنها نیست با کوچکترین امکانات هم تلاش کردند بخشی کمی از این آتش را خاموش کنند.

لازم بە ذکر است حکومت جمهوری اسلامی ایران و نیرهای این رژیم عامل اصلی آتش سوزی جنگلهای کردستان هستند کە متاسفانە بیشتر قربانی این آتش سوزی طبیعت کردستان است.