پیام پشتیبانی فعالان زیست محیطی پیرانشهر (ژینگەپارێزانی پیرانشار) از حامیان محیط زیست مریوان

0
1079

پیام پشتیبانی فعالان زیست محیطی پیرانشهر (ژینگەپارێزانی پیرانشار) از حامیان محیط زیست مریوان

مردم بزرگوار ،
حامیان خستگی‌ناپذیر محیط زیست مریوان
مسئولین محترم شهرستان مریوان!
اطلاع از وضعیت بوجود آمدە بر سر محل جدید دفن زبالەهای شهرستان کە گویا شهرداری محترم قصد احداث آن را در منطقەای بکر و گردشگری در دل جنگلهای در معرض تهدید زاگرس نمودە و مطابق انتظار با مخالفت و اعتراض گستردە و بحق مردم و فعالان حمایت از محیط زیست منطقە مواجە شدە است، باعث ایجاد نگرانی عمیق در میان دوستداران محیط زیست در سراسر کشور و از آن‌جملە فعالان زیست محیطی شهرستان پیرانشهر شد.

آنچە باعث نگرانی و تالم بیش از پیش‌ شد، پخش خبری در فضای مجازی حاکی از برخورد امنیتی و دستگیری تعدادی از معترضین بە این تعرض جدی بە محیط زیست منطقە بود.
آنچە عیان است آنکە، ظلم و تعرض همەجانبە و گستردە بە طبیعت در سراسر کشور تا همین سالها با شدت و قدرت در جریان بودە است، اما اکنون و بە یُمن بالا رفتن آگاهی‌های مردم، پدید آمدن سازمانهای مدنی مدافع محیط زیست، گسترش فضای مجازی و … چرخش چرخهای ماشین تخریب طبیعت را با مانع روبرو کردە و تلنگری بە دولتمردان وارد نمودە است تا نگاهی جدی‌تر بە محیط زیست و محافظت از آن بیندازند.

همگان باید بدانند کە دیگر نمیتوان و “نباید” برای حل مشکلی اجرایی در حوزە عمومی یا اختصاصی، بی‌مهابا و بدون “ارزیابی کارشناسی واقعی” اقدام نمود و با بی‌تدبیری از محیط زیست برای نشان دادن کارایی کاذب در حل معضلات مایە گذاشت. این گونە اقدامات بە چاە انداختن نسلهای آیندە برای پر کردن چالەهای امروز است و نتیجە آنها خلق فجایعی چون خشک شدن دریاچە ارومیە بودە کە حتی با هزینەهای هزاران میلیاردی قابل جبران نبودە و نیست.

فعالان زیست محیطی شهرستان پیرانشهر، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از وضعیت بوجود آمدە در منطقە “دۆڵی سماقان” شهرستان مریوان، ضمن آنکە خصوصا از مسئولین کشوری و استانی درخواست می‌نماییم ندای فعالان مدنی شهرستان را شنیدە و با تدبیر مانع از احداث محل دفن زبالەهای شهری در آن محل کە خطرات و زیانهایش بر همگان آشکار است گردند، منع تعقیب از فعالان زیست محیطی شهرستان مریوان را خواستاریم تا بتوان در فضایی آکندە از تفاهم و احترام زمینە همکاری و همدلی همگان در حفاظت از محیط زیست کە مورد تاکید همە مسئولین نیز می‌باشد، فراهم گردد.

فعالان انجمن حمایت از محیط زیست پیرانشهر ( ژینگەپارێزانی پیرانشار )
٢٠ فروردین ۱۳۹٦