بیانیە جمعی از انجمن های زیست محیطی در اعتراض بە ساخت سدها در کردستان

0
996

بەگزارش ژینگەوان، جمعی از انجمن های زیست محیطی کردستان در یک نشست کە  درتاریخ 16دی ماه برگزار کردە بودن نارازی بودن خود از احداث سد چومان وکانی گویژان دربانه اعلام داشتن.

متن کامل بیانیه عینا در پی می آید

از شبکەی انجمن های زیست محیطی استان کردستان

بە:
۱ـ استانداری استان کردستان” کانون هم اندیشی و محیط زیست”
۲ـادارە کل محیط زیست استان کردستان
۳ـ ادارە کل منابع طبیعی استان کردستان
٤ـ ادارە کل آب منطقەی کردستان
۵ـ شورای استان کردستان
٦ـ نمایندەگان محترم استان کردستان
۷ـ تمامی دانشگاهای استان کردستان
٨ـ ستاد بحران استان کردستان
۹ـ ادارە میراث فرهنگی استان کردستان
۱۰ـ ادارە کل جهاد کشاورزی استان کردستان
۱۱ـ منهدسین مشاور(لار، مهاب قدس، استراتوس

نظر بە اینکە بنا بە کفتەهای مقام معظم رهبری ایجاد نظام یکپارچە ملی محیط زیست مدیریت هماهنگی نظام مند منابع طبیعی، جرم انگاری تخریب محیط زیست، تهیە اطلس زیست بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، کسترش اقتصاد سبز و نهادینە سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی از جملە محورهای ابلاغیەی مقام معظم رهبری در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. بر همین اساس و بنا بە گفتەی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای اجرای کارهای توسعە ملی و زیست محیطی کشور باید در نهایت موافقت مردم و سازمانهای مردم نهاد جلب شود و بر همین اساس با توجە بە اینکە احداث سد چومان و کانی گویژان در بانە ار لحاظ اجرای دستورالعمل های زیست محیطی و ارزیابی اثرات واردە بر محیت زیست منطقە و استان و اینکە بنا بر مطالعات صورت گرفتە در این مورد انجمن های زیر مخالفت صریح خود را با احداث سد چومان و کانی گویژان اعلام میدارد و مراتب اعتراض خود را بە گوش مسئولین و مقامات می رساند، با امید بە اینکە در نهایت این پروژە ملی با موافقت مردم و جوامع محلی بە تصویب نهایی برسد.

photo_2017-01-06_11-27-00