نیزارهای تالاب زریوار با دیگر دچار آتش سوزی شد

0
1476

ژینگەوان: در طول هفتە گذشتە برای بار دوم بخشی وسعیاز نيزارهاي پناهگاه حیات وحش تالاب زریوار در حاشیه روستای کانی سانان طعمه حریق شد.
روز شنبە ٣ دی ماە ١٣٩٦ برای بار دوم محدودە تالاب زریوار دوچار آتش سوزی شود، کە بە دلیل باتلاقی بودن این آتش سوزی تا صبح روز یکشنبە ادامە داشت.

متاسفانه این چندمین بار در مدت اخیر است که نیزارهای پناهگاه حیات وحش بخصوص پرندەگان زریوار آتش زده می شود و این مشکل از چندین سال قبل در این فصل در نیزارها وجود دارد، با توجە بە اینکە مدت یک سال است کە محیط زیست مریوان پاسگاه محیط بانی ‘برده رشه’ در این تالاب راه اندازی کردە است هر روز شاهد آتش زدن این تالان خواهیم شود کە یکی از مهمترین پناگاه پرندەگان و حیات وحش منطقە است.

وجود نیزارها در حاشیه و پیرامون زریبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر دریاچه ضمن بخشیدن جلوه های خاص بصری، از حیث روابط اکولوژیکی، حفظ سلامتی و تصفیه آب دریاچه و برقرای توازن در معادلات اکولوژیکی این دریاچه اهمیت دارد.

این نیزارها در واقع پناهگاه بسیار خوبی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی این تالاب هستند و گسترش آنها واکنش طبیعی دریاچه به سموم کشاورزی و فاضلاب های روستاهای اطراف این دریاچه است.

لازم بە ذکر است کە  در طول دە ساڵ گذشتە فاضلاب بخش وسعی از مریوان و روستاهای اطراف زریوار وارد این دریاچە می شود، کە بە گفتە فعالانە زیست محیڕی در شهر مریوان این بزرگترین خطری هست کە میتواند این تالاب را بە یک باتلاق کامل تبدیل کنند.

تالاب زریوار به عنوان پناهگاه حیات وحش، زیستگاه بسیاری از گونه های جانوری از جمله پرندگان آبزی و کنار آبزی است که نیزارها نیز نقش مهمی در زادآوری پرندگان و حیات تالاب دارد.

This slideshow requires JavaScript.