مریوان، آتش سوزی سالانه در جنگلهای کردستان شروع شد

0
1477

ژینگەوان: بە گزارش خبرنگار ژینگەوان در شهرستان مەریوان اتش سوزى در جنگلهـاى نزدیک سروآباد و مریوان دەها هکتار از جنگلهای این منطقە را سیا پوش کرد.

روز شنبە١٤خرداد ماە ١٣٩٦، مراتع کمربندی رو به جنگل‌های “دەلیەر”بخش وسيعى از جنگلهـاى شهرستان سروآباد دچار حريق شده و به دنبال گسترش اتش سوزى و سهل انگاری یگانهای مسئول بە ویژە آتش نشانی نواحی بسيار وسيعى از اين جنگلهـا در اتش سوخت.

لازم بە ذکر است کە این آتش سوزی چند ساعت طول کشید کە با حضور نیروهای مردمی بە ویژە اعزای انجمن زیست محیطی شهرستان سروآباد پس از چند ساعت با موفقیت مهار شد.

در همین رابطە جنگل‌های مابین روستاهای “سەڵەسی” و “ڕەشەدێ” از توابع مریوان آتش گرفته کە دچار خسارات جبران ناپذیری شدەاند این آتش سوزی بعد چند ساعت توسط اعزای انجمن سبز چیا و نهادهای مردمی این منطقە مهار شد.

در همین رابطە چند روز پێش جنگلهای کبیر کوە در شهرستان درەشار از توابع شهرستان ایلام دچار اتش سوزی شود کە خسارات چشم گیری بە جنگلهای این وارد شود.
شايان ذكر است، هـر سال با اغاز فصل گرما، به شيوه اى مشكوك جنگلهـاى سرسبز در كوردستان و در نواحى مختلف در سطح بسيار وسيعى دچار اتش سوزى شده و هـيچ ارگانى اقدامات لازم را در جهـت مهـار كردن آتش به عمل نمى آورد.

بنا بە آماری کە در سایت زیست محیطی ژینگەوان بە سبت رسیدە، در سال گذشتە تنها در جنگلهای سرق کوردستان٨٢١بار آتش سوزی روخ دادە است.

This slideshow requires JavaScript.