مرگ تدریجی زاگروس نشینان بە دست سپاە پاسداران

0
1388

طرح جدید رژیم ایران و سپاە پاسداران برای انفال ملت کورد در شرق کردستان. انتقال آبهای شیرین کردستان روژهەلات(ایران) بە شهرهای دور دست و غیرکورد مرگ تدریجی را برای مردم کورد بە همراە دارد.١٠ سال دیگر باید شاهد کوچ میلیونی مردم کورد بە شهرهای کویر نشین ایران باشیم.

اگر مخالفان و فعالین زیست محیطی کورد در این رابطە همچنان ساکت و بی برنامە باشند کار بە جای می رسد کە دیگر هیچ فعالیت و خبر رسانی و سد کردن این پروژە ضد کورد راە بە جای نمی برد، این پروژە فاشیستی و خطرناک کە برای نابودی طبیعت و ریشە کن کردن ملت کورد از خاکشان برنامەریزی شدە آنقدر خطرناک است کە دە سال آیندە را کە تصور می کنید با نابودی بخش عظیمی از طبعیت کردستان و کوچ میلیونی مردم کورد مواجە می شوید.

پروژە انتقال آب شیرین در شهرهای سنندج،کرماشان،ارومیە.ایلام،لرستان در زمانی صورت می گیرد کە حتی در یکی از شهرهای دیگر ایران صوری نمی گیرد. عملیاتی کاملا برنامە ریزی شدە از طرف سپاە پاسدران صورت می گیرد کە با بیکار کردن جوانان این شهرها و بعد کار درست کردن برایشان در این پروژها می خواهد ملت کورد را در مقابل یکدیگر قرار دهند و پروژە مرگبار خود را پیش ببرند بدونە هیچ مزاحمتی.

در واقع آباد کردن شهرهای کویر نشین ایران کە سالهاست از خون و معادن کردستان تغذیه می کنند بە مرحلە جدیدی رسیدە دزدی خاک حاصلخیز گرفتە تا طرح جدید کە سیاسی است دزدی آبهای شیرین کردستان و انتقال آن بە شهرهای کویری ایران. ساکت بودن و بی خبری ملت کورد از این حملە خاموش کە یک تراژدی بزرگ را برای فرزندان ما بە دنبال دارد. وقتی تاریخ کشورهای کە تحت استعمار ملتهای متجاوز بوداند را مطالعە می کنیم می بینیم بە طبیعت و سرزمینشان چنین حملەای صورت گرفتە درسهای مهم و بازدارندە بە ما می دهند زمان آن رسیدە شعار ندهیم و از این تجربەهای مهم برای نجات طبیعت کردستان و جلوگیری از کوچ میلیونی ملت کورد استفادە کنیم, فعالان آن ملت بە طور وسیع دست بە خبر رسانی و نارضایتی زدەاند و در مقابل هم مخالفان رژیم اشغالگر کە امکانات نظامی دارند و احزاب دارای پایگاە و ریشەدار در مردم آن سرزمین هستند دست بە انهدام این پروژهای سرطانی و نابود کردن آنها زدەاند، دو راە در پیش داریم برای جلوگیری از کوچ میلیونها کردستانی و نابودی طبیعت کردستان و دزدیدە شدن بخش عظیمی از آبهای شیرین کردستان بە دست دولت متجاوز ایران:

١.تجمع.خبر رسانی،و خواستار پشتیبانی فعالان زیست محیطی جهان و آنها را سهیم کردن در این فعالیت و جلوگیری نابودی طبیعت کردستان و تراژدی کوچ میلیونها انسان بە دست دولت فاشیستی ایران

٢. حملەهای کاملا برنامە ریزی شدە بە این پروژهای رژیم ایران در خاک کردستان. انهدام آنها و هشدار بە کوردهای خود فروشی کە در این پروژهها هم دست رژیم فاشیست ایران در کردستان هستند این یک دفاع کاملا روا و موجە است.

نگارنده: ڕۆژین سەفەری