شریف باجوەر، سماقان صدایی ستودنی است، این صدا صدای همەی ماست + بیانییە

0
1151

ژینگەوان: شریف باجوەر فعال زیست محیطی شارستان مریوان مریوان در یەک بیانییە رسمی حمایت خود را از مردم منطقە سرشیو مریوان اعلام نمود.

باجوەر در این بیانییە روو بە مردم  مریوان و فعالین زیست محیطی اعلام کردە است کە صدای مردم منطقە سرشیو باشید.

متن کامل این بیانییە بە شرح زیر است:

‍ سماقان صدایی ستودنی است

قابل ستایش است تحمل بار سنگینی بر دوش مردمی که نه تنها برای نجات خود بلکه برای نجات سرزمینی ، شبانه روزی دربیان دردی ، مقاومت خودرا با کمال ارامش و مهربانی در اعتراضی مدنی نشان دادەاند .
چهاردە شبانەروز مقاومت وماندن کنار جنگل وکوە وچشمەها وطبیعتی کەباید محفوظ بماند ، دربرابر تصمیمی که نفس زندگی رامسموم ودردی کشنده بر زندگانی تحمیل مینماید.

صدای سماقان ، صدای برحق مقابله با تصمیمی است که راه نادرست خودرا سالها پیموده و همچنان میخواهد جلوەی زیبایی درە سماقان را بە مکان دیگری از انباشت تکرار اشتباه خود تبدیل نماید .
صدای سماقان صدای سرزمینی است که تنش پراز زخم خنجر تدبیرهای ویرانگرانه است و این صدا ، صدای درمانگر این زخمهاست .

به این صدا باید ارج نهاد ودر کنارش ایستاد ، تا فهم این درد بر وجود همه ما محسوس ودر تدبیر و چارەجویی مشکلات برخیزیم ستایش وپشتیبانی ما قدرتی است بر طنین این صدای برحق تا در نوردیدن عمق این نااگاهی را که چنین دردی بر زندگی تحمیل می نماید .

نشانه پشتوانه اخلاقی و انسانی وشایستگی ماست که در مقابل مشکلات همبستگی خود را نشان دهیم ودر شکوفایی تمدن خود چابکی میدان زندگی را حفظ نماییم .

بشتابیم به تقدیر وحمایت چنین صدایی، که صدای همه ماست

شریف باجور

1396.1.10

This slideshow requires JavaScript.