شریف باجور، اعتماد مردم بر کرسی راه حل

0
1746

اعتماد مردم یک ابزار اخلاقی در دست مدیریت جامعه می باشد که در حفظ و بازگرداندن ان به جامعه دلسوزی ، صداقت ودقت فوق العاده می طلبد .

بعد از ۱۷ سال تخلیه زباله شهر مریوان در نزدیکی روستای اسراوا و بی توجهی کامل در این مدت زمان به وضعیت غیر قابل تحمل و تاثیر مخرب ان بر بهداشت و سلامتی مردم و همچنین طبیعت ان را کە برای مدت زمانی بیش از ۴۰۰ سال الوده و سمی نموده است.

فاجعه بارتر تعیین دره سماقان به عنوان مکانی دیگر برای تخلیه زباله جدا از ان که بحث ارزیابی زیست محیطی کاملا نادرست و مشخصا نشانه در دست نداشتن هیچ گونه راه کار مناسب و ساماندهی زباله ها بوده است .

اصرار بر فاجعه تخلیه زباله دردره سماقان همراه با وارد کردن فشار و برخوردهای نامناسب با مردم و عدم ارائه راه کار درست به جامعه و همچنین همزمان اصرار بر تخلیه دوباره درمکان قبلی اسراوا بدون ارائه راه کار مناسب و قابل اعتماد، چنین برخوردهایی فشارهای روحی روانی را تشدید و ناامید از هر راه برون رفتی از این مشکل مردم را ناچار بە جبهە دفاع از خود نمودە است .

جدا از سنگینی فاجعە درە سماقان و بلاتکلیفی جامعە بعداز یک ماە با اعلام راەکارهای ناشفاف جهت راەحل تخلیە زبالە در اسراوا بدون فراهم نمودن پیش زمینە جلب رضایت مردم وبدون هماهنگی وهمکاری مردم اسراوا و کاهش فشارهای روحی روانی واصرار به تخلیه زباله در اسراوا ، مسیر حل معضل را به حد بن بست رسانیده است .

با وجود راه حل اسان قابل قبول نیست جامعه بر مسیری از نگرانی و وضعیتی نامناسب قرار گیرد. شعور و عقل جامعه همیشه پذیرای راه کار مناسب می باشد بنابراین با فراهم نمودن امکانات مناسب با همکاری و مشارکت مردم و چیدن میز گفتگو در این موقعیت بهترین راه کار را برایمان به ارمغان می اورد.

فراهم کردن چنین میزی فوق العاده و بحرانی بر اساس :

1. موجودیت شفاف ومستند کارخانە بازیافت بە عنوان کلید حل مشکل بر سر میز گفتگو
2. حضور کرسی های مدیریت مربوطه
3. حضور کرسی های مردمی تاثیر گذار
4. رسانەای شدن تمام مدت زمان نشست ها جهت اطلاع واعتماد سازی جامعه

سماقان صدایی ستودنیست

شریف باجور
1395.01.22