بیانیە انجمن پاژین در خصوص تخریب جنگلهای بلوط منطقە شوی و ساوان دربانە

0
1354

ژینگەوان: انجمن زیست محیطی “پاژین” در رابطە با تخریب طبیعت و جنگلهای منطقە شوی و ساوان در شهرستان بانە بە بهانە بهرە برداری از معدن یک بیانییە اعلام نمود.

متن این بیانییە بە شرح زیر است:

همانگونە کە قبلا هم از طریق رسانەهای پاژین در خصوص معدن منطقە شوی و ساوان اطلاعاتی در اختیار شما عزیزان طبیعت دوست گذاشتە شد: متأسفانە اخیرا مطلع شدیم کە شخص بهرەبردار این معدن با دور زدن قانون و بدون توجە بە قوانین مربوط بە محیط زیست و منابع طبیعی و با وجود اعلام مخالفت رسمی نهادهای مربوطە و انجمن پاژین و مردم طبیعت دوست منطقە با این کیس، جهت جلوگیری از فعالیت این معدن و تخریب جنگلهای بلوط زاگرس کار حفاری و اکتشاف در این معدن را از سر گرفتە است.

آقای(س.م) با استفادە از نفوذ و رانت در بخشهای مختلف اداری و… اقدام بە اخذ مجوز مشروط یک معدن (سرب و روی) در منطقە مابین شوی و ساوان از توابع بانە نمودە است.سخن نخست،بر اساس هرگونە نگرش و ابعاد فکری و الگوی توسعە منطقەای اعطای مجوز بە ایشان وفعالیت معدن دراین ناحیە منطقی بە نظر نمی رسد.چراکە وجود پوشش انبوە درختان جنگلی و پوشش عظیم گیاهی از یک طرف و از طرفی دیگر تفریحی بودن منطقە مورد نظر کە یکی از تفرجگاههای مردم کل شهرستان در کل ایام هفتە است نیز خودبعدحائز اهمیتی است کە فعالیت معدن در منطقە مذکور را منتفی میکند.حفر معدن و ایجاد جادە و راهسازی جهت دسترسی بە معدن با خسارات و تخریبات جبران ناپذیر و وسیع زیست محیطی همراە خواهدبود.بە گونەای کە تعداد درختان و پوشش گیاهی کە از بین خواهند رفت باهیچ تعهدی و در هیچ شرایطی قابل ترمیم نبودە و هیچ اشتغال منطقەای و کمک مادی بە روستاهای اطراف این خسارات را جبران نخواهدنمود…

از طرفی مرتع داران و دامدارنی کە پروانە “چرا” در این منطقە را دارند هیچگونە رضایتی در قبال فعالیت این معدن اعلام ننمودە و بلاعکس فعالیت این معدن خسارات زیادی بر بدنە دامپروری این منطقە واردمیاورد…

خوشبختانە تا ۶ ماە قبل از طرف نهادهای مرتبط وتلاش های بی وقفە حامیان محیط زیست منطقە، فعالیت این معدن متوقف شدە بود، اما متأسفانە در سال جاری با توسل بە منابع و راه های مختلف،معدن مذکور در حال اقدامات آغاز بە کار میباشد..

لذا ما حافظان محیط زیست و حامیان این سرزمین اجازە نخواهیم داد وعدە و وعیدهای آبکی و بازی با کلمات باعث نابودی وتخریب محیط زیست وجنگل های بکر و زیبای منطقە گردد…ما هیچگونە مخالفتی با توسعە و پیشرفت نداریم چرا کە هموارە مازاد بر هر توسعە و پیشرفتی خساراتی معنوی ومحیط زیستی نیز وجود دارد،اما مجموع خسارات واردە در این مورد بیشتر از منافع و توسعە آن است…

بنابراین انجمن خاستار قرارگرفتن داتای اصلی و واقعی میزان خسارات متعدد این معدن در انظار عموم است ونیز خواستار ارائە رسمی و عمومی شرایط و نحوە اجرا وفعالیت معدن بە اطلاع عموم مردم و دوستداران محیط زیست است.همچنین ما خواهان تیمی کارشناس و متخصص،مستقل و واقف به امور زیست محیطی هستیم تا خسارات واردە را بررسی و اعلام نمایدکە آیا بر اساس الگوی ارزیابی علمی این ناحیە، فعالیت معدنی در این منطقە،علمی ومنطقی است یاخیر..

در صورت عدم اقدام ارگانهای مربوط،ما خود با همکاری کارشناسان خبرە اقدام بە برآورد خسارات وتخریبات و نیز اطلاع رسانی عمومی خواهیم نمود.امروزە متأسفانە عدەای از افراد سودجو و مالکان بنگاههای اقتصادی با استفادە از ارتباط و رانت و شرایط اقتصادی و بازی با کلمات،فقط و فقط در فکر پر کردن جیب خود بودە و منفعت شخصی را بر منفعت ملی ارجعیت میدهند و از دیدگاە اینگونە اشخاص تنها چیزی کە دارای هیچ ارزش و مقامی نیست،محیط زیست، جنگل، مرتع، و طبیعت این سرزمین است.فرزندان نا مسئول این سرزمین بە آشکارا و با هر روشی این میهن را بە تاراج بردە و برای بدست آوردن منافع اقتصادی خود چوب حراج بە این مرزوبوم زدەاند.. کدام منطق و عقل و دانشی قبول میکند کە بخاطر یک معدن ارزیابی نشدە،هزاران درخت و بوتە جنگلی چندصد سالە از بین رفتە و طعمە نااهلان طبیعت این مرز و بوم گردد.!

ما حافظان محیط زیست و دوستداران این سرزمین اجازە نخواهیم داد کە خاک و آب وتنفس این سرزمین،طعمەی بازی باکلمات و ارتباطات و مراودات غیر رسمی و غیرەقانونی و غیرە شرعی،گردد.درخواست ما این است کە بر اساس مقررات و مخصوصأ(بند “ب” مادە ۱۲ قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)خسارات واردە مستقیم محاسبە وارزیابی گردد.خسارتهای غیرە مستقیم و غیرە مادی نیز بطور کامل برآوردو محاسبە ونیز داتای مربوطە در دسترس عموم قرار گیرد… همچنین منافع اقتصادی معدن مزبور محاسبە گردیدە و مقایسە صورت گیرد.

انجمن_پاژین_بانه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

This slideshow requires JavaScript.