برنامه نهال کاری با عنوان هرتولد، یک نهال در سنندج برگزار شد

0
1100

ژینگەوان: برنامه نهال کاری با عنوان هر تولد یک نهال با حضور دانش آموزان مدارس ابتدایی آرام و آرامدخت سنندج در پارک کودک سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ژینگەوان، در راستای اجرای طرح هر تولد یک نهال برنامه نهال کاری با مشارکت و همکاری دانش آموزان مدارس ابتدایی آرام و آرامدخت و فضای سبز سنندج در پارک کودک سنندج برگزار شد.

در این برنامه تعدادی نهال توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی آرام و آرامدخت سنندج و به نام خود دانش آموزان غرس شد.

در همین راستا در شهرستان بیجار برا حفظ و صیانت از محیط زیست، برنامه نهال کاری در دامنه کوه نسار بیجار با همکاری و مشارک مردمی و انجمن های زیست محیطی این شهرستان بیجار برگزار شد.

در این برنامە کە در راستای آشتی با طبیعت و صیانت از عرصه های طبیعی برگزار شدە بود، تعدادی نهال توسط انجمن های زیست محیطی و دوستداران طبیعت در دامنه کوه نسار بیجار غرس شد.

This slideshow requires JavaScript.