سرکوب ونابودی زنان درجمهوری اسلامی

0
752

هاوار:زنان بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. امروزه بر خلاف گذشته که زن فقط مادر و همسر بود، نقش قابل توجهی در اموراجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند.

اشتغال زنان  یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و آنها به علل گوناگون به کار روی می‌آورند و در فعالیت‌های اقتصادی سهیم می‌شوند.

امادولت جمهوری اسلامی برای این قشر چه قدمی برداشته است.جز اینکه انها را از فرزندانشان جدا میکند فقر وتنگدستی زنان بخصوص در استان کردستان بیداد میکند.
کدام قانون وجود دارد که من زن از ان پیروی کنم وبتوانم در اینده برای فرزندانم بگویم که بدین شیوه زندگی کنید.

سابقه کار زنان به سالیان قبل باز می‌گردد، یعنی زمانی که زنان خانه‌دار را به عنوان شاغل در محیط خانه می‌دانستند. نرخ اشتغال زنان در سال 1375، 9/1 درصد جمعیت2 میلیون نفری زنان بود، ولی نرخ اشتغال مردان در همین سال 68 درصد بوده که با جمعیت 14 میلیونی مردان قابل قبول بوده است. شاخص توسعه و مشارکت زنان در کشورهای توسعه‌یافته 80 درصد است و در ایران چیزی حدود 61 درصد است.

این شاخص دراستان سنندج به نحوه ای میباشد که بدون امار می توان فقر٬ عقب افتادگی زنان ومیزان مشارکت انها درعرسه های سیاسی به چه میزان میباشد.
واگر کسی بخواهد قد  علم کند به گونه ای پاهایش را خوردمی کنند.که دیگر برای او پایی نماند.
این است عدالته وعده داده شده در دولت اسلامی ٬دینی وضد بشری ایران .

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here