ئەفسانە بایەزیدی، هاجەر پیری و سوهەیلا مینایی،

ئەفسانە بایەزیدی، هاجەر پیری و سوهەیلا مینایی،