‎تاگ کمپ کوروباش، کمپ دیپورتی پلیس ترکیه، اداره مهاجرت ترکیه، اعتصاب غذای پناهجویان افغان،

‎تاگ: کمپ کوروباش، کمپ دیپورتی پلیس ترکیه، اداره مهاجرت ترکیه، اعتصاب غذای پناهجویان افغان،

اعتصاب غذای دسته جمعی حدود ٤٠٠ نفر از پناهجویان افغان در...

این خبر به روزرسانی میشود:هانا: حدود ٤٠٠ نفر از پناهجویان افغان از سه روز پیش در کمپ "کوروباش" در ١٠ کیلومتری...