‎تاگ #پذیرش دو مرکز جدید در سمال فرانسه برای پذیرش پناهجویان

‎تاگ: #پذیرش دو مرکز جدید در سمال فرانسه برای پذیرش پناهجویان

وزیر کشور فرانسه از ایجاد دو مرکز پذیرش پناهجویان در شمال...

ژرار کولومب، وزیر کشور فرانسه می گوید به زودی دو مرکز پذیرش وبررسی درخواست پناهندگی در منطقه " او دو فرانس" در شمال فرانسه...