‎تاگ همه پرسی کشور سویس درباره نسل سوم مهاجران

‎تاگ: همه پرسی کشور سویس درباره نسل سوم مهاجران

مردم سوئیس درباره اعطای شهروندی به مهاجران نسل سوم تصمیم می...

مردم سوئیس روز یکشنبه به پای صندوقهای رای می روند تا درباره روند اعطای حق شهروندی به فرزندان مهاجران تصمیم گیری کنند. در این همه...