Home Tags نشست جهانی انجمن پناهندگان در ژنو، برنامه اتحادیه اروپا برای پذیرش ٣٠ هزار پناهنده در سال ٢٠٢٠، برنامه بازاسکان مجدد اتحادیه اروپا، سیروان منصوری،

Tag: نشست جهانی انجمن پناهندگان در ژنو، برنامه اتحادیه اروپا برای پذیرش ٣٠ هزار پناهنده در سال ٢٠٢٠، برنامه بازاسکان مجدد اتحادیه اروپا، سیروان منصوری،

ظرفیت بازاسکان مجدد اتحادیه اروپا برای سال ٢٠٢٠: پذیرش بیش از...

0
ترجمه از متن انگلیسی: سیروان منصوریهانا: کمیسیون اروپا در اولین نشست انجمن جهانی پناهندگان در ژنو اعلام کرد: که متعهد میشود که حمایت مالی...