‎تاگ مهاجران نسل سوم در کشور سویس

‎تاگ: مهاجران نسل سوم در کشور سویس

مردم سوئیس درباره اعطای شهروندی به مهاجران نسل سوم تصمیم می...

مردم سوئیس روز یکشنبه به پای صندوقهای رای می روند تا درباره روند اعطای حق شهروندی به فرزندان مهاجران تصمیم گیری کنند. در این همه...