‎تاگ مهاجران بدون مدارک اقامت در آمریکا بازداشت میشوند

‎تاگ: مهاجران بدون مدارک اقامت در آمریکا بازداشت میشوند

صدها مهاجر بدون مدارک اقامت در آمریکا بازداشت شده اند

ماموران اداره مهاجرت فدرال آمریکا طی چند روز گذشته صدها مهاجر بدون مدرک اقامت را در آتلانتا، نیویورک، لوس آنجلس و شیکاگو بازداشت کرده...