‎تاگ مقاله هکاری علیزاده ترجمه ونوشه کریم زاده

‎تاگ: مقاله هکاری علیزاده ترجمه ونوشه کریم زاده

پناهنده; قربانی سیاست دیکتاتوری و جنگ

نوشته: هکاری علیزاده ترجمه از کوردی: ونوشه کریم زاده درطی چند سال اخیر تا به حال،یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای اروپایی و چندی از کشورهای پیشرفته...