‎تاگ مقاله هکارری علیزاده در مورد نقش جنگ ودیکتاتورها در آواره شدن انسانها

‎تاگ: مقاله هکارری علیزاده در مورد نقش جنگ ودیکتاتورها در آواره شدن انسانها

پناهنده; قربانی سیاست دیکتاتوری و جنگ

نوشته: هکاری علیزاده ترجمه از کوردی: ونوشه کریم زاده درطی چند سال اخیر تا به حال،یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای اروپایی و چندی از کشورهای پیشرفته...