‎تاگ محمدرضاامینی،آریوبرزن،خبرگزاری هانا، کمپ کوروباش،سودابه نامدار زنگنه،

‎تاگ: محمدرضاامینی،آریوبرزن،خبرگزاری هانا، کمپ کوروباش،سودابه نامدار زنگنه،

درخواست خانواده “حمیدرضاامینی” برای آزادی وی از زندان ترکیه

هانا: خانواده "حمیدرضاامینی" پناهجوی سیاسی که در کمپ "کوروباش" در کشور ترکیه زندانی است، با ارسال فیلمی برای خبرگزاری هانا، از مجامع...