‎تاگ فرار ٣٢ پناهجوی اخراجی افغان از دست پلیس آلمان

‎تاگ: فرار ٣٢ پناهجوی اخراجی افغان از دست پلیس آلمان

۳۲ پناهجوی افغان در معرض اخراج از دست پلیس آلمان...

دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که ۳۲ پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی این کشور رد شده بود، موفق شده اند از...