‎تاگ طرح کشور نروژ برای اخراج پناهندگان قلابی

‎تاگ: طرح کشور نروژ برای اخراج پناهندگان قلابی

برنامه کشور نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت...

ترجمه به فارسی: محمود ماهری هانا: "سیلوی لیستاگ" وزیر مهاجرت نروژ می خواهد که مردم بدانند مسافرت پناهندگان به کشور مبدا که ادعای فرار از...