‎تاگ صحبت های وزیر مهاجرت نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت و آمد میکنند

‎تاگ: صحبت های وزیر مهاجرت نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت و آمد میکنند

برنامه کشور نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت...

ترجمه به فارسی: محمود ماهری هانا: "سیلوی لیستاگ" وزیر مهاجرت نروژ می خواهد که مردم بدانند مسافرت پناهندگان به کشور مبدا که ادعای فرار از...