‎تاگ سیلوی لیستاگ

‎تاگ: سیلوی لیستاگ

برنامه کشور نروژ برای اخراج پناهندگانی که به کشورهای خود رفت...

ترجمه به فارسی: محمود ماهری هانا: "سیلوی لیستاگ" وزیر مهاجرت نروژ می خواهد که مردم بدانند مسافرت پناهندگان به کشور مبدا که ادعای فرار از...