‎تاگ تحصن یک پناهنده کورد ایرانی در جلو درب سازمان مل در آنکارا

‎تاگ: تحصن یک پناهنده کورد ایرانی در جلو درب سازمان مل در آنکارا

تحصن یک پناهنده کورد ایرانی به همراه خانواده اش جلو درب...

هانا: یک پناهنده کورد ایرانی از امروز ٤ ژوئن ٢٠١٨ به همراه خانواده اش در مقابل درب کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا...