‎تاگ #انور محمدی

‎تاگ: #انور محمدی

احتمال دیپورت قریب الوقع یک پناهجوی سیاسی ایرانی از کشور نروژ

هانا: یک پناهجوی سیاسی ایرانی در کشور نروژ که درخواست پناهندگیش از طرف مقامات این کشور رد شده است، در آستانه اخراج از این...