‎تاگ انتقال پرونده پناهندگان در ترکیه به کشور پرتغال

‎تاگ: انتقال پرونده پناهندگان در ترکیه به کشور پرتغال

انتقال پرونده جمعی از پناهندگان در ترکیه به کشور پرتغال به...

هانا: بنا به گزارشهایی که از منابع موثق به سایت پناهندگی هانا رسیده است، در طول چندین روز گذشته پرونده بسیاری از افرادی که قبولی...