‎تاگ اجرای حکم شلاق یک پناهجوی ایرانی دیپورت شده از نروژ

‎تاگ: اجرای حکم شلاق یک پناهجوی ایرانی دیپورت شده از نروژ

حکم شلاق پناهجوی ایرانی دیپورت شده از نروژ به اجرا در...

هانا: بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران که در روز  ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ منتشر کرد، حکم ۸۰ ضربه شلاق حد "لیلا بیات" که دولت نروژ...