یک عضو حزب دموکرات کوردستان ایران با خطر دیپورت و استرداد بە ایران مواجە شدە است

0
4616

هانا:یک فعال سیاسی کورد اھل شھرستان سقز در کشور دانمارک با خطر دیپورت و استرداد بە ایران مواجە شدە است.
ناصح سعیدی از اعضای حزب دموکرات کە بە مدت ٤ سال پێشمرگ حزب دمکرات کوردستان بودە و در اواخر سال ٩٤ از کشور دانمارک تقاضای پناھندگی نمودە، از سوی ادارەی مھاجرین دانمارک تقاضای وی رد شدە است .

جواب منفی ادارە مھاجرین دانمارک بە این عضو حزب دموکرات کوردستان ایران در حالی است کە ٢٨ فروردین ١٣٩٣ سمکو خورشیدی شوھر خواھر وی کە عضو حزب کوملە بود توسط دستگاە قضایی ایران اعدام شد.
فعالان سیاسی و حقوق بشر معتقدند در صورت استرداد فعالین سیاسی بە کشور ایران و با توجە بە سابقەی جمھوری اسلامی در برخورد با این فعالان، با خطر جانی و زندان طویل المدت مواجە خواھند شد.
اخیرا نیز شھروند کورد شھرستان روانسر بە نام دیاکو ھاشمی کە از کشور فنلاند بە ایران بازگشتە بود، زیر شکنجە ماموران اطلاعاتی رژیم ایران کشتە شد.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here