زبان کردی، گروە ایرانی درمیان خانوادەی زبانهای هند و اروپای

0
512


dr emin yaweترجمە از روسی: د. کامران امین آوە

روزنامە فرانسوی Le Français Dans Le Monde [در سال ٢٠٠٨ میلادی] لیست مهمترین زبانهای جهان را منتشر کردە است، در این لیست زبان کردی در میان بیش از هزار زبان جهان در ٣١مین ردیف قرار دارد.

اهمیت زبان بر اساس معیارهای زیر تعیین شدە است:

  • تعداد مردمی کە برای آنها این زبان، نقش زبان مادری را دارد،
  • تعداد کشورهای کە این زبان در آنجا کاربرد دولتی دارد،
  • تعداد جمعیت کشوری کە بە این زبان تکلم می‌کنند،
  • فعالیت زبانی در شبکە انترنت،
  • تعداد آثار خارجی کە بە این زبان ترجمە شدەاند،
  • تعداد فیلمهای گرفتە شدە، آثار موسیقی ضبط شدە و کتابهای منتشر شدە بە این زبان و غیرە.

مهمترین ١٠ زبان اول جهان عبارتند از:

١.‌ انگلیسی

٢.‌ فرانسوی

٣.‌ اسپانیای

۴.‌ آلمانی

۵.‌ ژاپنی

۶.‌ فلامانی(Flemish)

٧.‌ عربی

٨. سوئدی

٩.‌ ایتالیای

١٠.‌ دانمارکی

زبان ترکی با ۶ امتیاز بیشتر، قبل از زبان کردی و در ردیف ٢۵ قرار گرفتە است اما  زبان فارسی برعکس آن، با ۵ امتیاز کمتر در میان گروە ایرانی زبانهای هند و اروپای بە سطح پایینتری سقوط کردە، بە این ترتیب در این میان، زبان کردی جای مهمتری را بخود اختصاص دادە است.

منبع:

www.kurdist.ru

نظرات

پاسخی بگذارید