۴٠٧ کشتە و زخمی در گیلانغرب بر اثر انفجار مین

0
464

روژی کورد: بعد از گذشت سالها از کاشت مین و آلودە کردن نقاط مرزی و اطراف روستاها بە مین‌های ضد نفر از سوی سپاه پاسداران رژیم اسلامی، تاکنون این مین‌ها قربانی می‌گیرند.

بە گفتەی “فرماندار” رژیم در گیلانغرب، بر اثر انفجار مین در میادین مین، چراگاهها و نقاط مرزی و همچنین مهمات عمل نکردە در این شهرستان ۴٠٧ شهروند کورد، طی مدت ٢٢ سال گذشتە کشتە و زخمی شدەاند.

این مسٶل رژیم گفتە است آمار مربوط بە حد فاصل سالهای ۶٧ تاکنون (اردیبهشت ٩۵) اعلام کردە است کە طی این مدت ٩٣ نفر کشتە و ٣١۴ نفر نیز بە دلیل برخورد با مین و مهمات عمل نکردە قطع عضو و یا زخمی شدەاند.

“فرماندار” گیلانغرب بە آمار شهروندان قربانی انفجار مین در سالهای جنگ رژیم ایران با رژیم بعث عراق اشارە کردە است کە طی مدت ٨ سال جنگ ٢۴ شهروند مدنی کشتە و ١۵٧ شهروند کورد دیگر نیز زخمی گردیدەاند.

شهرستان گیلانغرب با بیش از ۶٠ هزار نفر جمعیت در غرب استان کرماشان واقع شدە و هزاران هکتار از اراضی و چراگاه روستاهای این شهرستان از سپاه پاسداران رژیم آلودە بە مین شدەاند.

در حالیکە سال ٩١ جشن پاکسازی مین در استان کرماشان برگزار شد، اما طی این مدت بیش صدها نفر از شهروندان کورد از جملە زن و کودک کشتە و یا زخمی شدەاند.

بنابە آمارهای معتبر انتشار یافتە، تنها در چهار استان ایلام، کرماشان، کوردستان و اورمیە ١۶ میلیون از انواع مین وجود دارد، کە خودداری رژیم در استفادە از ابزار مدرن جهت پاکسازی میادین مین هنوز ملیونها هکتار از اراضی این چهار استان آلودە بە مین هستند.

از دیگر سو و در بیشتر مناطق مرزی نظامیان رژیم ایران تحت عنوان مبارزە با “قاچاق” معابر کولبری را مین گذاری می‌کند کە طی مدت چند سال اخیر دەها کولبر در معابر کولبری در مرزها کشتە شدەاند.

نظرات

پاسخی بگذارید