‎تگ زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام

‎تگ: زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام

0

آخرین آمار زیندانیان سیاسی کورد محکوم بە اعدام+اسامی

روژی کورد: ٢٢ کنشگر سیاسی کورد بە اتهام عضویت و همکاری با احزاب کورد اپوزیسیۆن رژیم اسلامی در ایران، همکنون در زندانهای ایران با...
- Advertisement -