‎تگ روانسر

‎تگ: روانسر

147

نامه اعتراضی سرگشوده جمعی از مردم روستای “قوری قلعه” به اعدام...

جمعی از مردم قوری قلعه در مورد اعدام روز پنج شنبه 21 مردادماه 1395 شمسی حسین عبدالهی فرزند غفور، ساکن روستای قوری قلعه در...

روانسریها با عدم حضور در مکان اعدام همشهریشان، به اعدام “نه”...

روژی کورد: همچنانکه در اخبار دیروز مرکز روژی کورد منتشر شده بود، امروز یک جوان کورد شهرستان روانسر و به اتهام قتل قاضی پیشین این...
- Advertisement -