‎تگ دانمارک

‎تگ: دانمارک

12

 اعتصاب غذا برای حمایت از کبودوند بعد از المان در دانمارک...

روژی کورد: در ادامە فعالیتهای کوردستانیها برای حمایت از زندانیان سیاسی و محمد صدیق کبودند؛ قرار است تعداد قابل توجهی از شخصیتهای سیاسی کورد در...

گزارش یونیسف:کمترین نابرابری در دانمارک، بیشترین در اسرائیل

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نابرابری اجتماعی در میان کودکان بسیاری...
- Advertisement -