‎تگ حسین عبدالهی

‎تگ: حسین عبدالهی

69

روانسریها با عدم حضور در مکان اعدام همشهریشان، به اعدام “نه”...

روژی کورد: همچنانکه در اخبار دیروز مرکز روژی کورد منتشر شده بود، امروز یک جوان کورد شهرستان روانسر و به اتهام قتل قاضی پیشین این...
- Advertisement -