شاخصە ایرانی پارسی، فحاشی و توهم و راسیست بودن/شورش گلکار

0
2259
شورش گلکار
شورش گلکار

شورش گل کار

«فحّاشی» سریع‌ترین، فی‌البداهه‌ترین و تنها پاسخی‌ست که یک ایرانی پارسی به کسی که مثل او نمی‌اندیشد می‌دهد.

بعد از فحاشی و توهین ،توهمات و تراوشات مغزیش را بازگو میکند

چون ایرانی‌ پارسی ترجیح می‌دهند تخیلات شیرین بگویند و محبوب شوند، تا واقعیات تلخ بگویند و منفور شوند… و توهمات و رسوبات و تخیلاتشان را چنین اغاز میکنند کە گویا  2500 سال پیش تخت‌جمشید آب لوله‌کشی داشتە و ایرانیان یک تکنولوژی مدرنی داشتند که با یک شمع، آب کل تخت جمشید و پاسارگاد را گرم می‌کردند و حتی موتور برق‌هایی ساخته بودندەاندکه تا شیراز را روشن می‌کرد و حقوق بشر را خارجی‌ها از ایرانی پارسی دزدیدەاند و  کتیبه‌هایی در کاشان پیدا شده که نشان می‌دهد ایرانی پارسی 2500 سال پیش هواپیما هم داشته اند ایرانی پارسی که به اسم قالیچه حضرت سلیمان از آن اسم برده شده.

اما تازیهای  وحشی و سوسمارخور آمدند و اینها را از بین بردند . با یک حرارت عجیبی از تمدن باشکوه آریایی سخن می‌گویند  و عامل همه بدبختی‌های جهان را دشمنان و تجزیە طلبان میدانند و از همە جالبتر مدام توصیه می‌کنند که از همه کسانی کە خواست احقاق حقوق اولیە خود کە همانا حق تعیین سرنوشت است بیزار باشند..

بعد از ارضا شدن از تراوشات توهمی مغزیشان راسیست بودنشان را بە اوج میراسنند و ملت کورد و اعراب، ترکیه‌ای‌ها، پاکستانی‌های، افغانی‌ها، عراقی‌ها، آذربایجانی‌ها، مسلمان‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، داوران فیفا، داوران فیلا، گوی قرعه‌کشی مسابقات جهانی، تور والیبال، بازیکنان تیم‌های حریف، بادهای موسمی، بادهای دائمی، باغ‌های انگور، دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، کارون دشمن ایران پارسی میدانند.

مرحلە بعدیشان سفسطه و مغلطه و حرافی و ناپخته گوییست و آن متهم کردن ملت کورد بە خیانت بە وطن!  اما هرگز  از خود نمی پرسند  کدام وطن؟ وطنی ساختگی و جعلی، کە پارەهای آن با جنگ و خون ریزی و قتل عام ساکنین آنها توسط مهاجمانی همچون مغولان، ترکان غزنوی و سلجوقی و صفوی ، تیموریان…فراهم شدە است. این پارەهای بە زور تصرف شدە را در دوران پیشا مدرن شاید میشد بە زور بە یکدیگر متصل نگە داشت، اما در دوران مدرن چنین توهمات و یاوەگوییهایی مبنی بر سرکوب مردمان یک سرزمین برای حفظ تمامیت ارضی، محلی از اعراب ندارد و در صورت ادامە چنین رویەهای غیر عقلانی و بدوی مطمئنا دیر یا زود آنچە ایرانی پارسی راسیست و متوهم  از آن هراسان است روی خواهد داد و ملتهای تحت ستم اشغالگران ایرانی پارسی انقطاع خود را از تاریخ و فرهنگ  درخشانی کە ذکر آن رفت، اعلام کردە و مرزهای جغرافیایی این کشور جعلی را دگرگون خواهند کرد.

چون این سرزمین ایران پارسی، جایست کە در آن دروغ حلال است، شعار آسان است، شعور نایاب است، شادی حرام است، دانا افسرده است، منطق تقلید است، کتاب دکور است، دانا افسرده است، نادان کام یاب است، روزنامه تبلیغات است، آزادی میدان است، استقلال تیم است، اعدام اصلاح است، اصلاح فساد است، درد مردم بی درمان است، ریا ایمان است، ایمان برای نان است.

نظرات