نامه اعتراضی سرگشوده جمعی از مردم روستای “قوری قلعه” به اعدام حسین عبدالهی

0
1292

جمعی از مردم قوری قلعه در مورد اعدام روز پنج شنبه 21 مردادماه 1395 شمسی حسین عبدالهی فرزند غفور، ساکن روستای قوری قلعه در شهر روانسر و درملأعام، نامه‌ای سرگشاده را خطاب ملت کورد منتشر نمودند و طی آن ظمن اشاره به ظلم و اجحاف در حق ملت کورد، اعتراض خود را نسبت به این اعدام اعلام نموده اند.

متن این نامه به این شرح است:

مردم عزیز کورد

دیرزمانی است کە همە ما از استبدادی رنج می‌بریم کە ریشە در بافت و ساختار جامعە مان دارد. استبدادی کە نسل‌های زیادی از ما را قربانی خود ساختە است و اکنون بار دیگر جمهوری جهل و جنون دست بە جنایتی دیگر علیە بشریت زد و جوانی ۳۱ سالە بنام حسین عبدالهی فرزند حسن بە علت ظلم و زور جنایت‌پیشگان دیکتاتوری زمانە درملأعام بە دار آویختە شد و این جامعە را در بسیاری از زمینه‌ها و بر اساس معیارهای بین‌المللی در مسیری قهقرایی قرارداد.

امروز کارکرد اصلی نهادهای حاکم بر کوردستان درصدد هر چە بیشتر گسترش دادن نژادپرستی و دیگر هراسی فرا روی گسل آیندەمان است. قوانین تبعیض‌آمیز ضد انسانی و زن‌ستیز و اقلیت‌ها، جامعە را در لبە پرتگاهی اخلاقی قرار داده است و حکومتی خودکامە این جامعە را بە گروگان گرفتە است و تنها بە تحکیم چنگال‌های استبداد خویش بر گرده این جامعه می‌اندیشد. استبداد گرچه لبریز از تبعیض‌های بی‌پایان است اما بە منظور بردگی کشاندن انسان‌ها و غضب آزادی از آن‌ها دنبال ترساندن و توحش و ستم مضاعف و سرکوب بیشتر مردم است. در این راستا جمهوری اسلامی چون همیشه تنها بە جای پاسخگویی بە مطالبات مردم متوسل بە اتهام، کشتن و تهدید می‌شود، آن‌ها بە جای مطرح کردن مسئله و تلاش برای حل مشکلات مانند همیشه درنهایت عصبیت وبە دور از هرگونه منتفی شروع بە دروغ‌پراکنی و اتهام زنی می‌کنند و سعی می‌نمایند اصالت آن را خدشه‌دار نمایند.

مردم روستای قوری قلعە با سابقە درخشان این مردمان فرهیختە در عرصه‌های سیاسی، مدنی پیشگام در منطقه بودە و وظیفه خود دانستە کە با تمهید متد و تاکتیک‌های جدید بە مردم و فعالین کمک نماید که خود را برای مقابلە با دیکتاتوری از پیش سازمان‌دهی کنند. این مسئولیت تاریخی است کە بر دوش خود احساس می‌کنند و بر اساس اعتقاد راسخ بە مفهوم آزادی و بە عنوان لازمەجوهر انسانی همیشه و هرگاه در سازمان‌دهی و اعتلا بخشیدن بە جنبش آزادیخواهی ملت کورد نقش بنیادین ایفا کردە و بر همین اساس در راستای نیل بە این مهم استفاده نمایند و با توسل بە فعالیت‌های مدنی حاکمیت را ناچار بە تسلیم شدن در مقابل خواست جامعە نمایند لذا طبیعی است کە ارائه مدلی آلترناتیو و جایگزین خشونت خواب آرام دیکتاتورها را پریشان کند و جوانان غیورش سربلندانە جان تسلیم کنند.

مردم روستای قوری قلعە از تمامی کنشگران حقوق بشری، فعالین سیاسی و مدنی کوردستان (جوانرود، پاوه، روانسر، ثلاث باباجانی) و بل اخص مردم شریف روانسر کە در

این جنایت جمهوری اسلامی در حق فرزندانشان شرکت نکردند نهایت تشکر و قدردانی دارد و این بی‌عدالتی غرورآفرین را بە

 

نظرات

پاسخی بگذارید