چرا در موضوع حماسە شنۆ مرتب نام نادر قاضی پور تکرار میشود

0
572

 قاضی پور نمایندە کنونی و دو دورە پیش ارومیە کە همزمان رئیس فدراسیون فول کنتاکت ایران نیز هست کیست؟

نادر متولد ۱۳۳۷ منطقە سە گنبد ارومیە است میزان تحصیلات وی دیپلم است اما بعد از انقلاب با رانت سپاە فوق لیسانس فیزیک در دانشگاە ارومیە به وی داده شده است.

سال  ۱۳۵۷ نادر، جذب کمیتەهای انقلاب تحت نظر ملا حسنی ارومیە شدە و در کشتار کوردها در نقدە یکی از مسئولین اصلی بود.

 قاضی پور همچنین در ژینوساید قارنە نیز مستقیما حضور داشتە است.

در انتخابات دورە سوم و چهارم ریاست جمهوری ایران، مسئول ستاد انتخاباتی علی خامنەای در استان ارومیە بود.

سال ۱۳۶۵ بخشدار ” پیرانشهر” شد.

 سال ۱۳۶۷ فرماندار سردشت و برای همین مسئلە امتیاز جانباز شیمیایی دارد.

در سال ۱۳۷٠ دوبارە بە ساختار نظامی سپاە بازگشت.

سال  ۱۳۸۲ فرماندە زرهی سپاە ارومیە شد.

 او از دورە ۸ مجلس نمایندە ارومیە است.

 قاضی پور نماد پان ترکیسم در ارومیە است و در خلاء ناتوانی ملا حسنی هدایت کنندە اصلی تحرکات پان ترکیستها در ارومیە گردیده است.

 قاضی پور سال گذشتە در تجمع پان ترکیستها در ارومیە مشارکت کردە و در این تجمع اطرافیان او اسلحە حمل کرده بودند.

 دلیل تکرار مرتب اسم قاضی پور در حماسە شنۆ تحریک پان ترکیستها است و بکارگیری آنها برای مقابلە با گفتمان مقاومت است.

نظرات

پاسخی بگذارید