دولتهایی که بلوچستان را اشغال کرده‌اند، مسئول و عامل ترور بانو کریمه بلوچ هستند.

0
1555

ملت بلوچ سالهاست کە در راه آزادی و رهایی از چنگال اشغالگران،پاکستان،ایران و افغانستان مبارزە میکند و در این راه‌ بسی قربانی داده  است.

ترور، اعدام،شکنجە و زندان بخشی از جنایتهاییست کە استعمارگران این خاک و دیار، بر ملت بلوچ در بلوچستان اشغالی روا داشتەاند.

در بلوچستان اشغالی توسط ایران روزی نیست جوانی زندانی و یا اعدام نشود،یا تحت عنوان سوختبر هدف مستقیم گلوله‌ قرار نگیرد.

تاریخ و کلتور، زبان و فرهنگ،محیط زیست و معادن، تمدن و جغرافیای این ملت را بە نام ایرانی، پاکستانی و افغان بە تاراج بردەاند و حق زندگی و نفس کشیدن را هم باید از آنها درخواست و تمنا کرد.

استعمارگران ایرانی، پاکستانی و افغانستانی ،زندگی در خاک بلوچستان اشغالی را برای ملت بلوچ حرام و برای خودشان بعنوان اشغالگر حلال جلوە دادەاند.
بدون شک، اگر مابین دولتهای اشغالگری همچون،ایران ، افغانستان و پاکستان اختلافاتی هم وجود داشتە باشد،در برابر سرکوب،اعدام ،ترور و کشتار و اشغال ملت بلوچ و بلوچستان هم رای، هم نظر و دارای اتحاد و منافعی مشترک هستتند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان ضمن محکوم کردن ترور بانو کریمه‌ بلوچ از سازمانها و مدافعان جهانی حقوق بشر،سازمان مل و در صدر همە از دولت کانادا درخواست میکند کە:
ترور فعالان سیاسی، حقوق بشری و مخالفان رژیمهای اشغالگر ایران،افغانستان و پاکستان را قربانی داد و ستد و منافع نظامی و اقتصادی خود نکنید.
عاملین و صادرکنندگان دستور ترورهای خارج از مرزهای ایران،افغانستان و پاکستان را شناسایی و برای اذهان عمومی و جهانی فاش نمائید.

تروریسم دولتی را کە از ایران سرچشمە میگیرد باید همگی با هم بخشکانیم وگرنە یقینا بدانید کە در اروپا،آمریکا،استرالیا، کانادا و سراسر جهان دامنگیر شماها خواهد شد،هرچند دامنگیرتان شدە است و متاسفانە شماها یا از آن بی اطلاعید یا تصور میکنید کە بە منافع شما ضرر نمیرساند.

ترور بانو کریمه‌ بلوچ، در کانادا تنها ترور فیزیکی یک فعال سیاسی و حقوق بشری نبود و اگر بە عمق مسئلە بنگریم، این ترور پیامی بود، نە فقط برای مخالفین رژیمهای ایران،افغانستان و پاکستان، بلکە برای همەی مدافعین حقوق بشر و این ترور را باید ترور حقوق بشر نامید.

جنبش استقلال طلبان کوردستان یک بار دیگر یادآوری میکند کە: ترور و خطر ربودن مخالفان رژیم ایران روز بە روز در حال گسترش است،پس باید فعالین سیاسی و حقوق بشری، کورد،بلوچ،عرب الاحوازی،تورک آذری،تورکمن،کاسپینی،قشقایی و … همگی با هم در یک اتحاد کامل قرار بگیریم و در جهت تشکیل ائتلافی قدرتمند گام برداریم و همزمان کشورهای اروپایی، آمریکا و جهان را از خطرات ترورسیم دولتی آگاه و مطلع کنیم و در راه ریشەکن کردن آن بە مبارزەای جدیتر برخیزیم.
رژیمهای اشغالگر تصور میکنند کە با ترور فیزیکی مخالفانشان،میتوانند ملل تحت ستم و تحت اشغال را از خواست آزادی و رسیدن بە استقلال محروم کنند، ولی یقینا راه کریمه‌ بلوچ و همفکرانش تا رسیدن بە آزادی و استقلال ادامە خواهد داشت.

«کریمه  بلوچ»، کە در ۲۱ دسامبر در شهر تورنتو کانادا توسط عوامل وابسته به سازمان اطلاعات پاکستان ترور شد یکی از فعالین حقوق بشری و رهبر سابق سازمان دانشجویان بلوچ (BSO) بود.

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٢۵ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

نظرات