عفرین، سنگر آزدیخواهی جوامع رنگارنگ

0
993
امیر سلیمی

در مدت این شش ماە اخیر سە شهر بزرگ کرماشان، کرکوک و عفرین در کوردستان ایران، عراق و سوریە با سە رویداد خطر، تهدید آمیز و دلخراش طبیعت آفرین، خود آفرین و دشمن آفرین روبرو گشتند. با کمی تیزبینی و ریز بینی می توان اهمیت و موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی و سوق الجیشی مناطق کورد نشین و در کل مسئلە کورد را در معادلات و محاسبات سیاسی احزاب سیاسی کوردی و قدرتهای منطقەای و بین المللی درک و تببین کرد.

با وجود آنکە رویداد زمین لرزە زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را در استان کرماشان با خطر جدی مواجهە کردە است و عواقب وخیم و خطر آن را هر روز خود را نمایان می کند، رژیم اسلامی نیزمضاف بر آن با اتخاذ و اعمال سیاستهای مذبوحانە و رفتار و اقدامات ضد مردمی خود بە رنج و درد این مردم افزودە و با گذشت چند ماە از این فاجعە تا کنون نهادهای امدادرسانی و مدیریتی بحرانهای طبیعی نتوانستەاند یا نخواستەاند مردم را در فصل سرما یاری نمایند و حداقل امکانات ابتدائی برای گذار از چالشهای طبیعی فصل زمستان در اختیار آنها بگذارند.
آنچە در کرکوک اتفاق افتاد، با در نظر گرفتن ابعاد آن، باید از زاویەهای مختلف مورد بررسی و مطالعە قرار گیرد کە از حوصلەی این نوشتە خارج است. ناسیونالیسم عربی- شیعی در عراق بعد از بازسازی و باز سازماندهی نیروهای خشونت گرا خود و اعلام پشتیبانی فقهی-معنوی و جهادی حوزە نجف از آن، تبدیل بە بازیگر اصلی و نیابتی منطقەای علیە دستاوردهای حکومت اقیلم کوردستان در عراق فدرال بود. بخش دیگر توطئە علیە حکومت اقیلم کوردستان را عوامل آشکار و ستون پنجمی در داخل کوردستان بانجام رساندند. نهادهای شبە دولتی و اداری اقلیم کوردستان عراق فدرال، مخصوصا نظام قضائی آن بدلیل موقعیت ضعیف آنها کە ناشی از یکە تازی حزبی است توانای حسابرسی ندارند و تاکنون کسی برای پاسخگوئی بە دادگاە کشاندە یا احضار نشدە است.

کانتونهای خودمختار عفرین، جزیرە و کوبانی آزادانە و داوطلبانە با ایجاد کنفدراسیونی از کوردها، عربها، آسوریها،ارمنیها، کلدانیها،ترکمنها،آرامیها و چچنیها نظام اداری و سیاسی فدراسیون شمال سوریە را تأسیس کردند. فدراسیون شمال سوریە، سوریە و ترکیە و تمام خاورمیانە را از لحاظ زبانی، دینی، جنسی و اتنیکی متنوع و متکثر میداند، و ایدە شوینیستی ناسیونالیسم ترکی و عربی و پان ایرانیسم با محوریت زبان فارسی وهخامنشی گرائی را بە چالشی معرفتی و فلسفی می کشد. مراکز و نیروهای قدرت و خشونت در ترکیە با آتش و آهن بە این دیدگاە جواب دادەاند، و با توسل بە خشونت در تلاش هستند کە پایەهای لرزان و ادعای پوچ “ایدە ترکیە یک ملت، یک زبان” را نگە دارند. حملات اخیر بە عفرین اخیر بخشی ازاین سیاست فاشیستی برای حفظ این خیال ترک برداشتە و خام است. ناسیونالیسم بعثی و کمالیستی، امت گرائی ولائی و خلافی و سرمایەداری هار و درندە، همگی در ائتلافی نامیمون تمام توان و نیروی وحشت و درندەی خود را علیە واقعیت سیاسی فدراسیون شمال سوریە را بکار گرفتە اند تا اینکە هوشیاری و ارادە زندگی آزاد و دمکراتیک را در کانتون عفرین بە زنجیر اسارت جهل و خودکامگی خود در بیاورند. مردم عفرین امروز نە فقط برای دفاع از خود، از شهر خود و از دستاورهای خود در برابر دومین ارتش ناتو قرار گرفتەاند، بلکە خود را در مقابل بزرگترین ائتلاف نظامی جهان سرمایەداری می بیند کە حقوق بشر و اصول اومانیسم را با توجە و بر اساس محاسبات ” منافع و مصالح” سیاسی و اقتصادی تعریف می کنند. شهروندان جهان غرب کە در برگیرندەی کوردهای پناهندە ق فراری از دست رژیمهای خودکامە نیز می باشد، با پرداخت مالیات و سفر بە وسپری کردن ایام تعطیلات در شهرهای آلانیا و مرمریس و خریدن واحدهای مسکونی تفریحی در ترکیە تبدیل بە بخشی از این ماشین جنگی علیە مردم عفرین شدە اند.

جنبش مشروطە درایران اولین حرکت خاورمیانەایها برای استقرار نظام پارلمانی بود و قانون اساسی آن نیز، با توجە بە محدویتهای زمانی آن، خود مدیریتی اداری – سیاسی در شکل نظام ایالات و ولایات را برای جامعە ایران در خود گنجاندە بود. امروز نەتەوەهای فدراسیون شمال سوریە ، باتوجە بە روابط و مناسبات درون اجتماعی کانتونهای مورد نظر، جامەی عمل بە این هدف و آرمان دیرینە پوشاندەاند. در حالیکە خاورمیانە از شکاف های طایفی و مذهبی، تروریسم، حکومتهای فاسد و ناکارآمد، دیکتاتوری فقر و ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی رنج می برد، سیستم خودمدیریتی دمکراتیک فدراسیون شمال سوریە روابط و مناسبات اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گروەها و جوامع اتنیکی و دینی را در راستای ایجاد زندگی آزاد و دمکراتیک مستحکم کردە است. تمام گروەهای اتنیکی و دینی با داشتن حق تعیین سرنوشت در تمام امور فدراسیون شمال سوریە دارای اختیارات اداری و سیاسی هستند و در تمام تصمیگیریهای ریز و درشت جغرافیای سیاسی و اقتصادی آن نقش دارند.
شهرهای کرماشان، کرکوک و شهرهای فدراسیون شمال سوریە نمونەهای زندە تنوع و تکثر در خاورمیانە است. تنها راەحل منطقی برای مهار چالشهای قشری و فرقەی در جوامع رنگین کمانی خود مدیریتی اداری – سیاسی بر اساس حقوق شهروندی است. گروهای مختلف اجتماعی با حفظ شناسنامە و هویت منحصر بفرد خود میتوانند چهرەای تازە و نو از ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی”شهر” شکل دهند کە همانا واقعیت ناهمگونی جامعەای “شهر” است کە با تقبل و احترام بە آن وحدتی واقعی و دمکراتیک بوجود میاید.
ترکیە اکنون در عفرین از لحاظ” فلسفی و معرفتی” شکست خوردە است. اعتراف بە واقعیت و مشروعیت عفرین تنها راە حل بازمانده برای ناسیونالیسم فاشیستی و شکست خوردە ترکیە است، کە شاید بە کمک آن بتواند آبروی ناچیز خود را حفظ کند.

نظرات