یانیه انجمن سبز لاوان (جوانرود) در حمایت از کانی بل

0
976

اعضای انجمن سبز (لاوان) جوانرو طی بیانیه ای که امروز در شبکه های مجازی منتشر گردید، حمایت خویش را از کانی بل اعلام کردند و ضمن برشمردن   مضار احداث سد داریان به بیان اهمیات کانی بل در طبیعت و زیست بوم منطقه پرداختند.

طی این بیانیه، اعضای انجمن سبز (لاوان) جوانرود این اقدام مسئولان حکومتی را محکوم و خواستار حمایت همگانی از کانی بل گردیدند. متن بیانیه در ذیل عینا می آید.

متن بیانیه انجمن سبز (لاوان) جوانرود در حمایت از کانی بل
عدم هوشیاری در برابر محیط زیست به معنای نا امیدی دربرابر زندگیست.زندگی در محیط پدید می آید اگر اکنون حیات بر روی زمین در جریان است به سبب زنده بودن محیط زیست است،امروزه ماشاهد تخریب طبیعت توسط انسان هستیم که چه فجایعی به بار اورده است و برای جلوگیری از این فاجعه ها و باقی گذاشتن اندکی از جوهره خود برای آیندگان،وظیفه ما اصلاح شخصی خود و تغییری عمیق در شیوه فکر کردنمان و آگاهی رساندن به محیط اطراف و جامعه انسانی است.
درقرن های اخیر ایجاد و توسعه اندوستریالیزم(صنعت گرایی که اجازه تخریب محیط زیست را میدهد)بر گرفته از مدرنیته کاپیتالیستی باعث تخریب شیوه کلاسیک زندگی شده و تعادل کسموس به عنوان طبیعت اول وجامعه انسانی یا همان طبیعت دوم را از بین برده و با استفاده از روش علمی پوزیتیویسم علمها را انالیز کرده و حاکمیت انسان را بر طبیعت مشروع دانسته و باعث از بین رفتن معنویات انسان شده. ازاین جهت ما مسئولیم با نگرشی متافیزیکی به ذات و جوهره خود که همان طبیعت است تعامل داشته باشیم.
ازاین جهت سد داریان نه تنها فرهنگ گذشته مارا نابود میسازد، بلکه اصلی ترین نیاز بشر،مایه حیاتمان را نابود میسازد.
ما مسئولیم.! در برابر انچه هویت مارا نابود میسازد.
ما مسئولیم.!در برابر انچه هست ودارد به تاریخ میپیوندد
مامحکومیم.! به آنچه رخ میدهد و آسان بر آن میگذریم.
کانی بل ما محکومیم اگر از تو و برای تو نگویم از تو که از زمان وجود تا حال هویت مارا در خود پروراندی.
کانی بل ما زبان بی زبان تو هستم،تابگویم؛ازبین رفتن تو یعنی ازبین رفتن هویت یک ملت،یعنی به چالش کشیدن همه فرهنگ و تمدن اورامانات،به بهای ناچیز.
کانی بل بودن تو یعنی بودن تمام ارزشها،کانی بل زنده به گور کردن تو یعنی زنده به گور کردن یک فرهنگ،یک ارزش ویک دنیا ندامت بیهوده
کانی بل بمان و ببین که هنوزم هستند انسانی های که برای ماندن تو، وجود خود را به خطر انداخته اند،تا تو بمانی…
انجمن سبز لاوان جوانرود ضمن محکوم کردن آبگیری سدداریان،حمایت قاطع خود را از اعتصاب کننده گان و کمپین نجات کانی بل اعلام،و خواستار حمایت انجمن های زیست محیطی و تمام شهروندان و مسئولین مربوطه دردفاع از کانی بل است.

نظرات