گزارشی در باب وضعیت پناهندگان در ترکیه

0
566
سازمان ملل متحد نگرانیهای خود در مورد وضعیت مهاجرین را اعلام داشت و برای بهبود این وضعیت نیز از کشور ترکیە خواست تا مهاجرینی را کە در یونان هستند بە آن کشور بازگردانندە شدە و در آنجا وضعیتشان توسط ادارە مهاجرت بررسی شود.
اما آیا کشور ترکیە، جایگاە خوبی برای مهاجرین و پناهندگان است؟ دولت ترکیە بە شدت با مهاجرین برخورد میکند.
گزارشاتی دال بر برپایی کمپ هایی در ترکیە میرسید کە جایگاە مناسبی برای مهاجرین نیست. طبق گفتەهای شاهدانی از چند کمپ تازە برپا شدە در ترکیە، امکانات در حد صفر است.
در شهر شمزینان، محدودە مرزی میان عراق و ترکیە، بیش از ۵٠٠ مهاجر در یک باشگاە بسکتبال زندانی شدەاند. این در حالی است کە روزانە افراد زیادی بە این کمپ افزودە میشود.
امکانات بهداشتی از آنچە کم میخوانیم، کمتر است. ۳ توالت کە آن نیز گهگدایی بە دلیل عدم وجود آبروهای مناسب، آب توالت سرریز کردە و حتی آب بە زیر پای ساکنان کمپ  نیز میرسد.
بخشی از ساکنین کمپ روی صندلی های کناری میخوابند. زن و کودکان، افراد مسن و البتە مریض نیز در وسط سالن باشگاە میخوابند. افراد زیادی هستند کە بیشتر از ۲۵ روز است در ان کمپ بلاتکیلف ماندەاند.
مامورین اجازە خروج به هیچ کسی را نمیدهند. ۱ دکتر گهگدایی بە آن کمپ سر میزند و درمان برای ان همە افراد وجود ندارد و اگر هم باشد کم است. این در حالی است کە افراد مریضی نیز در آن فضای نا سالم هستند وحتی زن حاملە در میان آنان وجود دارد کە نباید در چنین جایگاهی نگهداری شود.
این در حالی است کە در چند ماە اخیر و حتی در داخل شهر شمزینان همە شاهد درگیری نیروهای دولتی با حزب کارگران کردستان(پی.کا.کا) بودەایم. از سویی دیگر، وضعیت پناهندگانی کە چند سالی هست در ترکیە ماندەاند، بد است.
فعالین سیاسی و مدنی، روزنامەنگاران و افرادی کە بە دلایل امنیتی بەناچار از کشور خود مهاجرت کردە و در ترکیە پناهندە شدەاند، بە دلیل پروسە طولانی مدت اقامت و رفتن بە کشوری امن کە از سوی ادارە مهاجرت، مشخص می شود، دچار مشکلات زیادی از جملە مشکلات روحی و روانی، نبود کار مناسب، هزینەهای سرسام اور و همچنین ندادن هیچ گونە اجازە برای خرید خانە، مغازە یا جایگاهی برای سرپناه، پیشبرد اهداف و فعالیتهایشان.
از سویی دیگر نفوذ مافیاها در ترکیە باعث شدە است کە بخشی از این افراد بارها دچار مشکلاتی از قبیل خرید و فروش حتی جان ادم ها با اندک پولی، وعدەهای دروغین برای رهایی این عزیزان از ان جهمنم و نبود هیچ گونە پشتیبانەای کە حق و حقوقشان را رعایت کنند، باعث شدە کە مشکلات چند برابر شوند. کم کاری پلیس برای پیگیری مسائل پناهندگان باعث شدە کە حتی در پروندە ترورها نیز سرپوش و بن بست ایجاد شدە و حقوق تمام این عزیزان پایمال شود.
هستند خانوادەهایی کە حدود ۶ سال است در ترکیە ماندەاند و وضعیت اقتصادی فلج شان کردە، افرادی نیز بعد از مدتها انتظار برای رسیدن بە جایگاە و کشوری امن، اقامت ترکیە را گرفتەاند کە کشور ترکیە برای آنان مکانی ناامن است.
فرآیند رسیدگی بە حقوق مهاجرین و پناهندگان توسط ادارە مهاجرت و همچنین دولت ترکیە، یکی از مواردیست کە کمتر بدان پرداختە میشود و اینک کە اتحادیە اروپا این راهکار را در پیش گرفتە است، معنای واقعی این جملە کە دیگر اروپا مهاجرین دیگری را قبول نمیکند، مگر اینکە ادارە مهاجرت در ترکیە بە شیوە قانونی افراد را روانە اروپا و کشورهای دیگر کند.

نظرات

پاسخی بگذارید