کاوە جوانمرد: کشتار دوبارەی مردم کورد بەدست رژیم ایران بەدور از انتظار نیست

0
636

روژی کورد: طی مدت چند هفتەی گذشتە  و بعد از اعلام از سرگیری مبارزەی مسلحانە از سوی حزب دموکرات کوردستان ایران در مراسم نوروزی سال جاری (١٣٩۵) مٶسسات و مراکز مختلف تبیلیغاتی رژیم موجی  گستردە از تبلیغات را علیه حزب دموکرات را بە راه انداختەاند.

تنها طی ٢۵ روز گذشتە ( ١ تا ٢۵ فروردین ٩۵) خبرگزاریهای “دانا، خبرنگاران جوان، سلدوز خبر، رجا نیوز، مشرق نیوز، فارس، مهر و بولتن نیوز” تحت عناوین و تیترهای مختلف موجی از تبلیغات منفی و مسموم را علیه احزاب با سابقەی کوردستان و بخصوص حزب دموکرات کوردستان ایران شروع کردند.

در بیشتر این گزارشها حزب دموکرات بە “برافروختن جنگ در کوردستان ایران” و حتی “کشتن و سوزاندن جسد کشتە شدەها” متهم شدە است کە بنا بە گفتەی مسولین حزب دموکرات این دروغ پراکنی‌ها سابقەی طولانی در کارنامەی رژیم اسلامی ایران دارد.

از دیگر سو “موسسە مطالعات و پژوهش‌های سیاسی” وابستە بە سپاه پاسداران رژیم ایران، کتابی را تحت عنوان “حزب دموکرات کوردستان ایران” چاپ و منتشر کرد، کە طبق اخبار منتشرە از سایت مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران، این کتاب بە انحراف تاریخ مبارزاتی و وقایع کردستان پس از انقلاب ۵٧ پرداختە است.

همچنین خبرگزاری تسنیم وابستە بە سپاه پاسداران از چاپ سه جلد کتاب تحت عنوان “روز شمار وقایع توروریستی در ایران” در اواسط سال جاری از طرف “مرکز پژوهشی هابیلیان” خبر داد کە بنا بە گزارش سایت مذکور، حزب دموکرات و کوملە را بە “جنگ افروزی و کشتار مردم” متهم کردە است.

روژی کورد برای کالبد شکافی و تحلیل موج جدید تبلیغات دستگاهها و مراکز رژیم ایران، مصاحبەای با کاوە جوانمرد، عضو کمیتەی مرکزی حزب دموکرات کوردستان ایران انجام دادە است.

جوانمرد بر این باور است، کە اصلی‌ترین دلیل تلاشهای رژیم برای متهم کردن حزب دموکرات بە جنگ افروزی بعد از “انقلاب ۵٧” در کوردستان، فراهم کردن زمینەای از ذهنیت سازی نزد مردم کوردستان است کە در صورت کشتار دوبارەی مردم کورد از سوی رژیم، دیگر بار رژیم بە عنوان عامل اصلی کشتار بە شمار نرود.

مصاحبەی روژی کورد با کاوە جوانمرد در پی می‌آید:

روژی کورد: دلیل بە راه افتادن این موج تبلیغاتی رژیم علیە حزب دموکراکاوە جەوانمەردت چیست؟

کاوە جوانمرد: استراتژی پراکتیکی حزب دموکرات کوردستان ایران اصلی‌ترین دلیل این موج جدید است کە بە طور همەگیر آغاز شدە است.

البته این جبهەگیری و تبلیغات رژیم حکایت از اوضاع آشفتەی رژیم و ترس از این ستراتژی پراکتیکی حزب دموکرات دارد، کە این ترس و آشفتگی سابقەای طولانی در کارنامەی مخاڵفان حزب دموکرات دارد کە بە همین دلیل این موج تبلیغاتی و فرافکنی را بە راه انداختەاند.

از بعد تاریخی نیز همیشە اقدامات عملی حزب دموکرات تاثیراتی بر سایکولوژی رژیم وارد آوردە است، بە عبارت دیگر دشمن یا طرف مخالف اعتقادی عمیق بە این شیوە از سیاست را دارند. در چنین شرایطی است کە طرف مخالف در اولین اقدام ماشین تبلیغات منفی را بە راه می‌اندازد تا از این طریق بتواند افکار و توجهاتی کە بە سوی پولتیک حزب دموکرات جلب شدە، مختل و درهم بشکند! کە بدون شک این جبهەگیری طرف مقابل حکایت از سرگردانی وی دارد.

در اوضاع کنونی طرف مقابل کە اصلی‌ترین بخش آن دستگاههای امنیتی و نظامی هستند، در مقابل پلان و برنامەهای حزب دموکرات بیش از یک سال عقب هستند، چون این زیربنای این ستراتژی عملی حزب دومکرات بیش از یک سال است کە بەطور گستردە از سوی حزب دموکرات کوردستان ایران برنامەریزی شدە و اکنون در مقطع عملی کردن آن هستیم و طرف مقابل در برابر این برنامەریزی کاملا عقب هست. در عمل نیز می‌بینیم کە جدا از بەراه اندازی موج تبیغاتی منفی و انحراف‌گرایانە، کای از دستش ساختە نیست.

روژی کورد: بە نظر شما این موج تبلیغات درحال حاضر چە تائثری بر افکار عمومی خواهد گذاشت؟

جوانمرد: بدون کوچکترین شبە و با جرات می‌توان گفت کە این موج تبلیغات علیە حزب دوموکرات کوچکترین تائثیر منفی در افکار عمومی نخواهد داشت. چون بخش عظیم مخاطبان استراتژی جدید حزب دموکرات اعضا و هواداران این خود حزب هستد کە بە شیوەای کاملا حساب شدە مد نظر حزب دومکرات هست و بخش دیگر از مصاطبان مردم مبارز کوردستان هستند کە در چهارچوب این رژیم بیشترین قربانی و هزینە را دادەاند و باید گفت کە هیچگونە اطمینانی بە گفتەها و تبلیغات رژیم ندارند.

سیاسەت پراکتیکی حزب دموکرات کوردستان ایران و یا هر کدام از احزاب دیگر در مقابل افکار نژادپرستی حاکمیت اسلامی ایران، می‌تواند معیاری روشن جهت سازماندهی افکار عمومی مردم کوردستان برای اهداف و آرمانهای ملی و آزادیخواهانە باشد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت کە تلاشهای رژیم جهت انحراف افکار ملی‌گرایانە و حمایت از حزب دموکرات بدون تائثیر خواهد بود.

روژی کورد: چرا در کتابها و گزارشات چند روز اخیر رژیم براین بودە کە حزب دموکرات را عامل شروع جنگ در کوردستان بعد از انقلاب ۵٧ معرفی شود؟

جوانمرد: توطئەهایی از این دست از سالهای خیلی گذشتەتر از طرف دشمنان کورد و کوردستان و بخصوص ا طرف رژیم اسلامی ایران در جریان بودە و در طول این سالها تلاش بر این بودە نە تنها حزب دموکرات بە عنوان یک جنبش آزادیخواهی متهم  بە “جنگ افروزی” شود، بلکە تلاشها و توطئەها حتی بر استراتژی جنگ کورد با کورد بودە است. بدون شک هزینەی این کشتارها و خونریزی‌ها کە مسبب آن سیاسەت سرکوب و کشتار رژیم ایران بودە، در طول سالیان دراز بە تنفر عمیق مردم علیە رژیم تبدیل شدە و رژیم هم در تلاش است از این جرائم و جنایات تبرئە شود.

اکنون بە طور واضح مردم انقلابی و مبارز کورد بە شیوەای عمومی و عملی از استراتژی جدید حزب خودشان استقبال کردەاند، و رژیم با یادآوری رنجها و کشتار سالیان گذشتە در صدد ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم است تا از حمایت و پشتیبانی خود دلسرد شوند. البتە نباید نادیدە گرفت کە این تلاشهای رژیم اسلامی ایران جهت یادآوری از بیرحمی‌ خویش در مقابل‌‌ مردم کوردستان است. اما اصلی‌ترین دلیل تلاشهای رژیم برای متهم کردن حزب دموکرات بە شروع جنگ در کوردستان بعد از “انقلاب ۵٧”، فراهم کردن زمینەای از ذهنیت سازی نزد مردم کوردستان است کە در صورت کشتار دوبارەی مردم کورد از سوی رژیم، دیگر بار رژیم بە عنوان عامل اصلی کشتار بە شمار نرود.

نظرات

پاسخی بگذارید