چرا کوردستان بزرگ ؟

0
5665
مسعود پژوهی
چرا کشور کوردستان بە هدفی برای ملت کورد مبدل گشتە است؟
ملت کورد با وجود پیشینە تاریخی کە دارد بزرگترین و کهنترین ملت در دنیا است کە هنوز صاحب وجبی خاک نیست در حالی کە همیشە زیر سرکوب و استعمار ملتهای غیر کورد بودە است.
بە وضوح شاهد سرکوب و انکار ملیت کورد هستیم از طرف چهار کشور استعمارگر ایران ، عراق ، سوریە ، ترکیە ، و همیشە در راە سرکوب ملت کورد از هیچ اقدامی دست پوشی نمیکنند از اعدام بگیر تا ترورهای شخصیتی و ژینوسایدهای جنگی .
در حالی کە همیشە نام ملت کورد را زیر سوال میبرند با سخنانی اینچنین کە : کورد  ایرانی ، زبان ایرانی ،تورک کوهی ، عرب ، کورد عراقی و …
ملت بە عده ای از مردم اطلاق میشود فرهنگ و ریشە نژادی مشترک و زبان واحد کە دارای حکومتی واحد و یا در صدد تشکیل ان هستند ، همچنین ملت را یک واحد بزرگ انسانی نامید کە کە طی تکامل تاریخی بە وجود امدە و بر شالودە اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ ملی استوار است و عامل پیوند انها فرهنگ و اگاهی مشترک است .
از جملە ویژگی هایی کە برای یک ملت میشود برشمرد سکونت در یک قلمرو و جغرافیای مشترک و احساس همبستگی و دلبستگی بە سرزمین معین است .
عامل پیوند دهندە ملت از احساس تعلق قوی بە تاریخ خویش و فرهنگ ویزە خویش ونیز زبان خویش است.
1:تاریخ  2:زبان  3:فرهنگ  4:دین  5:سرزمین و جمعیت
1:تاریخ
تاریخ ملت کورد را اگر بخواهیم کامل بررسی و بازبینی بکنیم خیلی دشوار خواهد بود چون تاریخی بە قدمت خود تاریخ دارند تاریخ ملت کورد بە دلیل موقعیت استراتژیکی کە دارد در طول زمان از زمان سومری ها تا بە الان همیشە زیر سرکوب و تاخت و تاز ملت های دیگر بودە است پس برای این امر باید در میان کتابهای دیگر ملل ان را جستجو کنیم برای نمونە هرودت در مورد مادها(کوردهای امروزی) مینویسد دیاکو را اولین پادشاە مادها را بە عنوان منتخبی از سوی مردم معرفی میکند کە این خود نمونە ای از دموکراسی خواهی ملت کورد در تاریخ بودە است کە اگر مطالب هرودت را کامل بخوانیم نە در بخش سیاسی بلکە در بنیاد خانوادە هم چیزی میبینیم کە در حال حاضر مردم جهان هنوز در پی آن جستجو میکنند .
اگر بخواهیم تاریخ اسلامی را بخوانیم ابن بلخی میگوید کە کوردان زبدگان لشکر ساسانی بودند .
بدلیسی کوردها را بر پایە شیوە زندگی اجتماعی نزدیک و گویش زبانی را یکی میداند و کسانی کە بر این شیوەها نبودند را کورد حساب نمیکرد بە معنای دیگر حدود ملیتی کورد را جدا کردە است و همچنین حدود جغرافیایی کوردستان و حکام سیاسی ان را بر میشمارد .و خیلی موارد قابل ذکر دیگر کە تاریخ جداگانە کورد را نشان میدهند و گواهی هستند بر ملیت و جغرافیای کوردستان . ولی متاسفانە دشمنان خونی کورد و کوردستان با در دست داشتن حکومت تاریخ کورد را بە تاراج بردەاند و برای خود تاریخ ها ساختند و استورەها درست کردند و تاریخ ملی و ملیتی کورد را تحقیر شماردند در حالی کە کوردها با احساس دلبستگی و وابستگی بە تاریخ خودان را حفظ کردند و هیچ گاە دشمنان کورد نتوانستند در این کار موفق باشند.
2:زبان کوردی
زبان کوردی کە ملت کورد در چهار گوشە کوردستان با ان سخن میگویند از لحاظ زبان شناسی در زمرە زبانهای هند و اروپایی قرار دارد همچون زبان فارسی و دیگر زبانهای هندواروپایی دیگر .مینورسکی خاور شناس سرشناس روسی میگوید زبان کورد و ملت کورد بجا ماندە از مادها هستند او معتقد بود کوردها تاریخی 4000سالە دارند .زبان کوردی از زبانهایی است کە دارای ادبیات کامل برای خود است. زبان کورد سالیان دراز است کە در مقابل تهاجمات عربی ، فارسی ، تورکی قرار دارد با وجود این کە در این کشورها کە ملت کورد زیر یوغ تیغ دشمنان  بودە و همیشە زبان کوردی مورد سرکوب قرار گرفتە ولی زبان کورد با لهجەهای متعددی کە از خود ساختە توانستە است کە شکل و ساختار خود را حفظ کند . در این میان زبان کوردی بە عنوان یک رمز و سمبل برای مبارزات کورد در جهت آزادی خواهی مبدل گشتە است و بە عنوان سمبلی برای مقاومت تبدیل شدە است در حالی کە حکومتهای استعمارگر ایرانی و تورکی و سوری و عراقی چندین سال متوالی خواندن و نوشتن زبان کوردی و حتی حرف زدن ان را غیر قانونی اعلام کردە اند و با ان برخورد کردەاند نمونەهایش زیاد است :فرزاد کمانگر معلم زبان کوردی در سنندج اعدام گشت و…با این وجود زبان کوردی بە رمزی برای همبستگی برای ملت کورد مبدل گشتە است و هنوز مردم کورد ان را با سربلندی استفادە میکنند .
3:فرهنگ
فرهنگ ملت کورد با قدمتی چند هزار سالە کە از نوع لباس پوشیدن تا نوع رقص محلی انان و نوع زندگی انان نشان دهندە فرهنگی جدا از فرهنگ ملتهای دیگراست.رقص کوردی کە طبق  منابع تاریخی بە چند هزار سال پیش بر میگردد از زمان مادها بە جا ماندە است و نمادی از پیروزی و ازادی و دموکراسی خواهی ملت کورد است کە برای اولین بار پادشاهی کە اجازە حمل صلاح در دربار را بە کسی نمیداد حتی سربازان حکومتی و از انان در مورد پیروزیشان پرسیدە است و گفتە است کە بە صورت پانتومیم ان را نشان دهید کە بە این شیوە لشکر کشی خود را نشان دادەاند و پیروزی خود را نشان دادە اند.
همچنین در نقاشیهای داخل غارها در مناطقی در ایلام نشان میدهند کە لباس کوردی هم یکی از قدیمیترین پوشش های انسانی هستند کە کوردها همچنان ان را حفظ کردەاند .
مراسم “نوروز”یا”نەورۆز”یا “نە روز”کە در مناطق کورد نشین با روشن کردن اتش همراە است نشان از جشنی قدیمی است کە کوردها با روشن کردن اتش پیروزی خود را جشن میگیرند .پیروزی کیومرث پادشاە پیشدادی کە در زبان کورد بە “کی موروس” معروف است کە در این جنگ کیومرث اهریمن را شکست میدهد و برای پیروزی خود در بلندی ها اتش روشن میکند و این جشن نە روز طول میکشد کە در طول دوران بە “نوروز”یا”نەورۆز”شهرت پیدا کردە است.
فرهنگ غنی و کهن ملت کورد از هیچ کسی پوشیدە نیست و اینکە در طول تاریخ ملتهای سرکوب گر با استفادە از تحریف وتحقیر این فرهنگ قصد نابودی و دزدی ان را داشتە اند اما این مقاومت ملت کورد است کە با احساس همبستگی و یک دلی ان را حفظ کردەاند و از ان حفاظت کردەاند .
4:دین
اکثر مردم کوردستان مسلمان هستند اما همراە ان ادیان دیگر مثل :یارسان (اهل حق) و ایزدی و زرتشت و مسیحی و یهودی و…هم دارند کە میشود گفت10%_15%جوانان کورد گرایش بە بی دینی در میان انها وجود داشتە و دارد . اما ملت کورد با وجود تفاوتهای دینی کە دارند باز نسبت بە ملیت خود احساس همبستگی و وابستگی دارند کە این نشان از همبستگی ملی دارد و اجازە نمیدهند باور دینی بە انها اسیب برساند در حالی کە در گذشتە باور دینی مهرە ای بود برای دشمنان کورد کە از انها سواستفادە بکند اما خوشبختانە ملت کورد امروزە توانستەاند این بازی سیاسی را بە نفع خود بشکنند و احساس ملی را در اولویت قرار دهند.
5:جغرافیا و جمعیت
امار دقیقی از ملت کورد در دست نیست بە چند دلیل 1:در حکومتهای استعمارگر کە همیشە در صدد انکار موجودیت کورد بودند و هستند همیشە امار غیر دقیقی ز ملت کورد ارائە میدهند.2:بە دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کە ملت کورد در آن گرفتار شدەاند خیلی از مردم کورد اوارە نقاط دیگری شدەاند و در انجا سکونت گزیده اند از سودان افریقا گفتە تا ژاپن و اروپا و امریکا همە و همە پخش شدەاند3:در حکومتهای استعمارگر کە کورد بودن بە دلیلی برای شکنجە و …مبدل گشتە است خیلی از کوردها جرات ابراز خود را ندارند4:در حکومتهای استعمارگر کە حتی حق درس خواندن بە زبان مادری را از یک ملت سلب کردەاند کوردانی هستند کە حتی توان سخن گفتن بە زبان ملی خود را ندارند و انان هرچند کە داد بزنند کە کورد هستند اما کسی حرفشان را قبول نمیکند .
با وجود این امارهای دروغینی کە خود حکومەتهای استعمارگر پخش میکنند حدود 15%تا20درصد مردم تورکیە کورد هستند 15%تا20%ایران کورد هستند26%مردم عراق کورد هستند 13%تا16%مردم سوریە نیز کورد هستند کە طبق این امار چیزی حدود چهل ملیون کورد وجود دارد کە البتە هیچ کسی این را تایید نمیکند چون بە باور خود مردم کوردستان چیزی حدود 55تا60ملیون کورد وجود دارد کە هنوز سرنوشت انان معلوم نیست و هنوز هیچ هویت و شناسنامەای از خود ندارند .
جغرافیای کوردستان اکثرا کوهستانی است منطقەای کە الان بە کورستان شهرت دارد از شمال با ترکیە و ارمنستان و اذربایجان و از شرق با ایران و از غرب با سوریە و از جنوب با عراق هم مرز است. رینولدز معتقد است کە کە نام کوردستان و کورد برای نخستین بار در کتیبەهای سومریان باستان مربوط بە هزارە سوم پیش از میلاد بر میگرد کە با عنوان “کوردو” یا “سرزمین کار_دا”.
کورد از نظر ریشە شناسی مربوط بە اصطلاح اشوری اوراتور کە همان ارارات میباشد است.
همچنین جغرافیای کوردستان در فتوحات اسلامی از جملە بدلیسی و ابن بلخ و تاریخ طبری بە ان اشارە شدە است و همچنین در تاریخ نگاری هرودت حوضە مادها و امپراطوری میدیا نشان دادە شدە است .کە در طول تاریخ این مناطق کوچک و کوچکتر شدەاند و از جملە اینکە اکباتان بنیان گزار ان مادها بودەاند کە امروزە بە اسم همدان ان را میشناسیم.
با وجود این همە  ملتهای استعمار گر  همیشە در صدد تخرب و تحریف و دزدی تاریخ و زبان و اب و خاک ملت کورد بودەاند و حق مسلم کورد را از انها سلب کردەاند کە حق تعین سرنوشت خود است .و همیشە وجود ملتی بە اسم کورد را انکار کردەاند ولی ملت کورد هیچ وقت از مبارزات ازادی خواهانە واستقلال طلبانە خود دست نکشیدەاند و برای تحقق این ازادی کە ارزوی تک تک ملت کورد است جنگ کردەاند و خواهند جنگید

نظرات