پیام قدردانی گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و ادبی کورد کرماشان برای همه انسانهای آزادە و نوع دوست در ایران و جهان

0
1317

زلزله در استان کرماشان، جان بیش از ۳ هزار تن را گرفت و بیش از ۱۱ هزار تن را مجروح نمود. این شمار چشمگیر از کشته و مجروح، بر اثر عدم توجه دولت در حال افزایش است. فعالین کرماشانی نیز طی نامه ای از تمامی انسانهای انساندوست جهت یاری به آنها تشکر کردند.

روژی کورد: گروهی از فعالین مدنی استان کرماشان، طی نامه ای که نسخه ای از آن برای مرکز روژی کورد ارسال شده است، از تمامی انسانهای آزاده و نوعدوست در ایران و جهان که در مصیبت زلزله این استان آنها را یاری نموده اند، قدردانی نموده و از تمامی مردم ، جامعە روشنفکری و همە خیرخواهان، درخواست نموده اند تا با ایجاد مدیریت واحد، سعی بر سازماندهی و کانالیزە خواسته های برحق مردم بنمایند.

متن پیام به شرح ذیل است:

بە نام خداوند جان و سخن

پیام قدردانی گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و ادبی کورد کرماشان برای همه انسانهای آزادە و نوع دوست در ایران و جهان

برادران و خواهران عزیز کورد
هم میهنان گرامی
بشردوستان سراسر جهان

در پی حادثە زمین لرزە در استان کرماشان، گروە زیادی از مردم این استان، جانهای عزیزشان را از دست دادند. خانەهای زیادی ویران گشت و دلهای زیادی داغدار شد. اما با رخداد این پدیدە شوم، نکات بسیاری بر مردم روشن گشت. نخست آنکە جامعە و دولت ایران، توسعە نیافتە و اسیر بیماری لاعلاج عدم مدیریت و کارامدی است. چنانکە با وقوع پدیدە شوم زلزلە، حرکات شتابزدە و از هم گسیختە نیروهای نظامی و سپاهی را شاهد بودیم. ستاد بحران در بی‌خبری بود و هلال احمر ناکارامد و بی برنامە ظاهر شد.زیر ساختهای ساختمانها و شیوە ساخت و ساز غیر مدرن خود را نشان داد و پدیدە شوم رشوە و داد و ستد در نظارت فاجعە آفرید. بر همە هویدا شد کە کارهای شتابزدە و بی برنامە و ٱلونک سازی مسئولان دولتی، باعث و بانی خیلی از مرگها در حادثە زلزلە بودەاند. بی گمان در نبود قوە مقننە و قضاییە توانمند، کسی پاسخگو نخواهد بود. در ادب کهن ایران، مثلهای فراوان وجود دارد، از آن جملە است کە خلایق را هرچە لایق!!

چنین است کە بر ملت توسعە نیافتە، دولت و حاکمیت توسعە نیافتە حکم می راند. مشاهدە و شناخت درست زمین شناسی، نشان دادە است کە جای جای ایران بر گسلهای مهیب قرار دارد. اما در کدامیک از شهرهای ایران، بر اینگونە ساخت و ساز نظارت وجود دارد؟ زمین لرزید و موجی ویرانگر، بر استان حماسە و ٱیینهای کهن وزیدن گرفت. سرزمین تعدد ادیان و زبانها، در بین آسمان و زمین بی قرار شد.جانهای ناٱرام، در آغوش هم، با زاگروس پرشکوە بە وداع برخاستند و ساز خوش ٱهنگ تنبور، بار دیگر از حیرانی و هجرت و مرگ عزیزان سخن بە نجوا گفت. این بخش غم انگیز حادثە بود. اما ملت کورد، به عنوان قدیمی ترین ملت در زاگروس ناآرام، بە یاری هم شتافتند. از نخستین ساعتهای حادثە، از سرزمین موجهای نمک خیز، تا سواحل جنوب، بانگ رسای یاری برخاست و کاروان امداد بە سوی کرماشان جاری گشت. مردم بە روشنی، عدم اعتماد خود را بە ارگانهای دولتی نشان دادند و شخصیتهای سیاسی و دینی و ورزشی و هنری مستقل ، مورد اعتماد خلق واقع شدند و مشاهدە گشت کە فساد لایەهای چندگانە دستگاههای دولتی بر مردم ثابت شدە است. در نبود حاکمیت دست پاک و عدم رشد جامعە مدنی چە باید کرد؟

نیک می دانیم کە زلزله آثاری مخرب در همه ابعاد دارد.

و از اولین نیازهای ضروری زلزله زدگان آب و نان و خوراک و پوشاک و پتو و چادر و …بود کە بوسیلە مردم برآوردە شد.

نیاز روزهای بعد، در کنار تامین نیازهای فوق الذکر، بازسازی زیرساختهای آسیب دیده ، از جملە آب و برق و گاز و تلفن و…تامین سرپناهی ایمن و گرم است ، که مردم زمستان را در آن بە بهار برسانند.
این مرحلە، نیاز بە مدیریت و آمار دارد.

و اما گام سوم که بعد از اینها میباشد ، بازسازی و احداث واحدهای مسکونی و ساختمانهای عمومی نظیر مدرسه ، خانه بهداشت ، درمانگاه ، پاسگاه ، نانوایی ، دانشگاه ، بیمارستان ، ادارات و بازارها و غیرە می باشد. اما فاز پنهان و غیر قابل دید، شکست و فاجعە خانە خرابی و مرگ عزیزان است کە تبعات سنگین تری دارد.

برای فازهای بعدی در جامعه ای که نهادهای مدنی و گروههای مردمی آموزش دیده و کارآزموده ندارد ، مردم نمیتوانند نقش مؤثر داشته باشند و در شرایط امروزی حاکم بر فضای جامعه (یعنی بی اعتمادی به سیستم های حاکمیتی) به چهره های قابل اعتماد پناه میبرند.

یکی از تبعات بدیهی این زلزله مهاجرت توانمندان مالی ، علمی و اجتماعی منطقه است و به تبع آن گسترده شدن فقر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در منطقه خواهد بود. جا دارد کە روشنفکران و کوردان میهن دوست، از وقوع این فاجعە در حد توان جلوگیری کنند.

از تبعات این زلزله گسترش حاشیەنشینی در استان خواهد بود و کە این مروج فقر و فحشا و بیکاری و جرم خواهد بود.

مردم عزیز، جامعە روشنفکری و همە خیرخواهان، بیایید که بە مهر، دست هم را بفشاریم و با ایجاد مدیریت واحد، خواستەهای برحق مردم را سازماندهی و کانالیزە کنیم.

بی گمان از این حادثە شوم نیز، ققنوس آزادی، بال خواهد گشود. بار دیگر بهاران زیبا، بە مهمانی زاگروس خواهد آمد و کوردان بە آیین رقص و پایکوبی در کنار هم خواهند بود.

جامعە مدنی و فعالان کورد کرماشان، سپاس و قدرشناسی خود را نثار همە ملت های ساکن در این فلات گلگون می نمایند….

گروهی از فعالین مدنی و سیاسی و ادبی استان کرماشان

 

نظرات