پیام رهبری سازمان یاریکورد بە مناسبت فرا رسیدن عید خاونکار

0
836

خواهران و برادران مردم مبارز و شجاع یارسان خاونکارتان پیروز.
جشن خاونکارامسال زمانی فرامیرسد که بخش بزرگی ازخاورمیانه در آتش جنگ میسوزد وبخش دیگر آن در لبه پرتگاه و ورود به جنگی بمراتب خطرناکتر قرار گرفته. جنگ و ویرانی، نا امنی، نابرابریهای اجتماعی صدها هزار نفر را وادار به ترک خانه ودیارنموده. این آوارگان همه در تلاش یافتن مکانی که بتوانند خود وخانواده هایشان درامنیت به زندگی ادامه دهند، به سوی کشورهای آزاد اروپا روی آورده اند. درمیان این آوارگان تعداد زیادی ازپیروان آئین یاری نیزهستند. بهمین جهت از کمیته های یاریکورد در کشورهای مختلف اروپائی خواسته شده در راهنمائی وهمراهی این عزیزان نهایت همکاری را به عمل آورند..
یاریکورد جشن مقدس خاونکار، سمبل مبارزه، استقامت وفروتنی را به همه مردم یارسان وملت کورد تبریک میگوید وامیدواراست که امسال نیزمانند گذشته توان خدمت گزاری به مردم یارسان را د اشته باشد..
درخاتمه باردیگرازجوانان ایلام وکرماشان که با عشق به کورد وکوردستان میل به مبارزه دارند. توصیه میکنیم که مناطق ومحل زندگیشان را ترک نکرده و بی مطالعه خود را در دام هر حزب وسازمانی گرفتار نکنند. تا کنون بسیاری ازجوانان این مناطق جان خودرا دراختلافات و معاملات درون حزبی بعضی ازجریانات ناسالم کوردستانی ازدست داده اند. شما عزیزان برای مبارزه نیازی به ترک مناطق خودرا ندارید. وجود شما درمحل زندگیتان مفید ترخواهید بود تا درسایرمناطق.
دوبارە عید خاونکار را بە یارسانیان و ملت قهرمان کورد تبریک میگویم و آرزوی عیدی پر از شادی و شادمانی برای همگی داریم.

سازمان یاریکورد
سید فرهاد حیدری

نظرات

پاسخی بگذارید